PROJEKTY ZWERYFIKOWANE NEGATYWNIE W RAMACH VI EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO PŁOCKA

NUMER PROJEKTU NAZWA PROJEKTU CHARAKTER PROJEKTU OCENA
1. REMONT ULICZKI MIĘDZY BLOKAMI BAT. CHŁOPSKICH 5 A 3, PRZEBUDOWA PARKINGU, PARK osiedlowy (Łukasiewicza) negatywna
2. MUZEUM PIŁKI RĘCZNEJ ogólnomiejski negatywna
4. PROJEKT ORAZ WYCENA REALIZACJI BULWARU OD MOSTU LEGIONÓW JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO DO MOSTU SOLIDARNOŚCI ogólnomiejski negatywna
5. BUDOWA PARKINGU NA 50 AUT osiedlowy (Podolszyce Północ) negatywna
6. STREET WORKOUT KALISTENIKA POD SPICHRZEM osiedlowy (Stare Miasto) negatywna
8. ŚPIEWAĆ KAŻDY MOŻE - MUSZLA KONCERTOWA ogólnomiejski negatywna
9. MODERNIZACJA PLACU OBROŃCÓW WARSZAWY (WIĘCEJ ŁAWEK) ogólnomiejski negatywna
10. BUDOWA RONDA NA SKRZYŻOWANIU UL. POŁUDNIOWEJ I SŁONECZNEJ W PŁOCKU osiedlowy (Wyszogrodzka) negatywna
12. "WODNA PEREŁKA" CENTRUM WYPOCZYNKU I REKREACJI ogólnomiejski negatywna
16. PRZEBUDOWA ŁĄCZNIKA POMIĘDZY ULICAMI OTOLIŃSKĄ I DWORCOWĄ osiedlowy (Dworcowa) negatywna
19. MIEJSCE ODPOCZYNKU Z PERGOLĄ, ŁAWKAMI I PUNKTEM INFORMACYJNYM osiedlowy (Międzytorze) negatywna
32. PŁOCKA TRYBUNA WYJAZDOWA ogólnomiejski negatywna
33. RUSKA BANIA (ŁAŹNIA) NA SOBÓTCE osiedlowy (Skarpa) negatywna
41. SYGNALIZACJA ŚWIETLNA PODOLSZYCE POŁUDNIE NA AL. JANA PAWŁA II     NAPRZECIWKO PRZYCHODNI RODZINA osiedlowy (Podolszyce Południe) negatywna
44. SPORTANALYTIK ogólnomiejski negatywna
59. ZAKUP SPRZĘTU NAGŁOŚNIENIOWEGO I OŚWIETLENIOWEGO NA POTRZEBY  STANISŁAWÓWKI osiedlowy (Dworcowa) negatywna
64. INTEGRACYJNY PLAC ZABAW "SŁONECZNY ZAKĄTEK"- SZANSA DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH ogólnomiejski negatywna
75. PALMA NA RONDZIE GRABSKICH osiedlowy (Skarpa) negatywna
77. PŁOCKI HYDE PARK ogólnomiejski negatywna
78. SKARPYWOOD osiedlowy (Skarpa) negatywna
79.  DAR LEPSZYCH DLA GORSZYCH  ogólnomiejski  negatywna
80.  SZAFA JARZĄBKA  ogólnomiejski  negatywna

 

UZASADNIENIE NEGATYWNEJ OCENY:

 

1.   REMONT ULICZKI MIĘDZY BLOKAMI BAT. CHŁOPSKICH 5 A 3, PRZEBUDOWA PARKINGU, PARK
a.    charakter projektu: osiedlowy (Łukasiewicza)
b.    ocena: negatywna
Przedmiotowe tereny nie należą do Gminy Miasto Płock. Tereny ulic osiedlowych to własność Płockiej Spółdzielni Lokatorsko-Własnościowej. Ponadto tereny przy kościele objęte są pracami budowlanymi związanymi z budową Alei Roguckiego.

2.   MUZEUM PIŁKI RĘCZNEJ
a.    charakter projektu: ogólnomiejski
b.    ocena: negatywna
Projekt zlokalizowany jest na działce w Płocku przy ul. Tumskiej 3B, która nie stanowi własności Gminy Miasto Płock. Budynek, w którym miałby być realizowany projekt również nie stanowi własności Gminy Miasto Płock. Poza tym działalność muzealna nie jest zadaniem gminy w rozumieniu ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08.03.1990 r.

4.   PROJEKT ORAZ WYCENA REALIZACJI BULWARU OD MOSTU LEGIONÓW JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO DO MOSTU SOLIDARNOŚCI
a.    charakter projektu: ogólnomiejski
b.    ocena: negatywna
Projekt nie spełniał wymogów formalnych – brak listy poparcia.

5.    BUDOWA PARKINGU NA 50 AUT
a.    charakter projektu: osiedlowy (Podolszyce Północ)
b.    ocena: negatywna
Lokalizacja projektu znajduje się na gruncie należącym do Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej będącej wieczystym użytkownikiem działki o nr ewid. 293/89

6.   STREET WORKOUT KALISTENIKA POD SPICHRZEM
a.    charakter projektu: osiedlowy (Stare Miasto)
b.    ocena: negatywna
Działka na której zaproponowano lokalizację projektu nie stanowi własności Gminy Miasto Płock (prywatny właściciel)


8.   ŚPIEWAĆ KAŻDY MOŻE - MUSZLA KONCERTOWA
a.    charakter projektu: ogólnomiejski
b.    ocena: negatywna
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie oznaczonym w miejscowym planie symbolem 1ZP, dla którego ustala się adaptację istniejącego zagospodarowania „Parku Północnego” ze wskazaniem dokończenia realizacji zgodnie z wydaną decyzją o pozwoleniu na budowę.

9.   MODERNIZACJA PLACU OBROŃCÓW WARSZAWY (WIĘCEJ ŁAWEK)
a.    charakter projektu: ogólnomiejski
b.    ocena: negatywna
Projekt nie spełniał wymogów formalnych – brak listy poparcia.

10.   BUDOWA RONDA NA SKRZYŻOWANIU UL. POŁUDNIOWEJ I SŁONECZNEJ W PŁOCKU
a.    charakter projektu: osiedlowy (Wyszogrodzka)
b.    ocena: negatywna
Ze względu na dużą bliskość przejazdu kolejowego oraz niewystarczającą szerokość pasa drogowego, w celu wykonania ronda proponowanej wielkości, istnieje konieczność zajęcia części działek prywatnych właścicieli. Ponadto koszt zaprojektowania i wybudowania zaproponowanego ronda znacznie przekroczy kwotę 500 000,00 PLN.

12.  "WODNA PEREŁKA" CENTRUM WYPOCZYNKU I REKREACJI
a.    charakter projektu: ogólnomiejski
b.    ocena: negatywna
Dla obszaru inwestycji brak jest MPZP. Teren działki 2933/8 stanowi część rodzinnych ogrodów działowych – działka przekazana w użytkowanie ROD. Negatywna opinia dla działki 1333/2 ze względu na fakt, iż projekt miałby być zlokalizowany w pobliżu ujęcia powierzchniowego „Grabówka” Wodociągi

16.  PRZEBUDOWA ŁĄCZNIKA POMIĘDZY ULICAMI OTOLIŃSKĄ I DWORCOWĄ
a.    charakter projektu: osiedlowy (Dworcowa)
b.    ocena: negatywna
Koszt realizacji projekty są czterokrotnie wyższe niż koszty określane przez autora projektu. Realna wartość zadania szacowana jest na kwotę 2 000 000,00 zł

19.  MIEJSCE ODPOCZYNKU Z PERGOLĄ, ŁAWKAMI I PUNKTEM INFORMACYJNYM
a.    charakter projektu: osiedlowy (Międzytorze)
b.    ocena: negatywna
Teren wskazany przez pomysłodawcę nie jest własnością Gminy – teren prywatny.

32.  PŁOCKA TRYBUNA WYJAZDOWA
a.    charakter projektu: ogólnomiejski
b.    ocena: negatywna
Transmisje z wydarzeń sportowych wymagają wykupienia u posiadających do nich praw, a nie podlegają tylko wykupieniu abonamentów dostępnych na rynku dla odbiorców indywidualnych. Fakt ten w znacznym stopniu podwyższa generowanie kosztów projektu. 

33.  RUSKA BANIA (ŁAŹNIA) NA SOBÓTCE
a.    charakter projektu: osiedlowy (Skarpa)
b.    ocena: negatywna
Koszty podłączenia infrastruktury technicznej znacząco zawyżają koszty realizacji, co w konsekwencji skutkuje przekroczeniem limitu 500 000,00 zł brutto.

41.  SYGNALIZACJA ŚWIETLNA PODOLSZYCE POŁUDNIE NA AL. JANA PAWŁA II NAPRZECIWKO PRZYCHODNI RODZINA
a.    charakter projektu: osiedlowy (Podolszyce Południe)
b.    ocena: negatywna
Miejski Zarząd Dróg w Płocku na przedmiotowym przejściu dla pieszych zlecił w roku bieżącym montaż aktywnego oznakowania wraz z doświetleniem przejścia dla pieszych oraz wymalowaniem biało-czerwonym pasów bezpieczeństwa.

44.  SPORTANALYTIK
a.    charakter projektu: ogólnomiejski
b.    ocena: negatywna
Zgodnie z opinią prawną z dnia 14.08.2017 brak jest podstaw do sfinansowania zakupy franczyzy programu SportAnalityk z BOP, albowiem z treści projektu nie wynika, aby program ten sprzyjał rozwojowi sportu, który jest zadaniem gminy, a wręcz przeciwnie dokonywał selekcji i eliminacji mieszkańców Płocka w zakresie predyspozycji do uprawiania sportu. Zadanie opisane w art. 27 ustawy o sporcie, polega na tworzeniu warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu, a nie jego ograniczaniu lub selekcji.

59.  ZAKUP SPRZĘTU NAGŁOŚNIENIOWEGO I OŚWIETLENIOWEGO NA POTRZEBY STANISŁAWÓWKI
a.    charakter projektu: osiedlowy (Dworcowa)
b.    ocena: negatywna
Przedstawiony projekt nie wpisuje się w zadania własne gminy albo powiatu. Nie jest związany z żadną placówką, która jest założona i prowadzona przez Gminę Miasto Płock.

64.  INTEGRACYJNY PLAC ZABAW "SŁONECZNY ZAKĄTEK"- SZANSA DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH
a.    charakter projektu: ogólnomiejski
b.    ocena: negatywna
Dla obszaru inwestycji brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Realizacja zamierzenia może wymagać uzyskania decyzji o warunkach zabudowy. Działaka nie stanowi własności Gminy Płock. Teren objęty jest Koncepcją zagospodarowania południowej części Nowego Rynku do realizacji przez Gminę.

75.  PALMA NA RONDZIE GRABSKICH
a.    charakter projektu: osiedlowy (Skarpa)
b.    ocena: negatywna
Wskazana lokalizacja palmy dotyczy skrzyżowania dróg publicznych zlokalizowanego w ciągu drogi kategorii wojewódzkiej. W myśl ustawy o drogach publicznych pasy drogowe takich dróg podlegają ochronie. Zabrania się w nich dokonywania czynności, które mogłyby powodować niszczenie lub uszkodzenie drogi i jej urządzeń albo zmniejszenie jej trwałości oraz zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego. W szczególności zabrania się lokalizacji obiektów budowlanych, umieszczania urządzeń, przedmiotów i materiałów niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

77.  PŁOCKI HYDE PARK
a.    charakter projektu: ogólnomiejski
b.    ocena: negatywna
Wolność swobodnej wypowiedzi jest gwarantowana na podstawie Konstytucji RP. W przestrzeni publicznej można wyrażać swobodnie swoje poglądy w każdym miejscu (w tym również parki, skwery), o ile nie naruszają obowiązującego porządku prawnego.

78.  SKARPYWOOD
a.    charakter projektu: osiedlowy (Skarpa)
b.    ocena: negatywna
Zadaniem własnym gminy jest promocja miasta Płocka, a napis SKARPYWOOD nie identyfikuje się jednoznacznie z Płockiem i nie promuje samego miasta. Jest to nazwa abstrakcyjna – nie odnosząca się do żadnej nazwy, miejsca czy wydarzenia o znaczeniu promocyjnym, kulturalnym lub historycznym dla miasta.

79.  DAR LEPSZYCH DLA GORSZYCH
a.    charakter projektu: ogólnomiejski
b.    ocena: negatywna
Brak konkretnego zakresu inwestycji, w związku z czym nie możliwe jest określenie zgodności z PMZP oraz ustalenie czy nieruchomości, których będzie dotyczył projekt stanowią minie Gminy Płock. Ponadto niemożliwe jest określenie planowanych kosztów inwestycji.

80.  SZAFA JARZĄBKA
a.    charakter projektu: ogólnomiejski
b.    ocena: negatywna
W ramach konsultacji społecznych mieszkańców miasta płocka dot. Części wydatków z budżetu miasta płocka na 2018 rok określonych jako budżet obywatelski płocka, został zgłoszony projekt „szafa jarząbka” polegający na zainstalowaniu szafy, dzięki której mieszkańcy będą mogli nagrywać i odtwarzać informacje kierowana do prezydenta miasta. Płocczanie mają możliwość bezpośredniego kontaktu z prezydentem podczas spotkań organizowanych przez rady mieszkańców osiedli, mają również możliwość kontaktu drogą mailową (wysyłając e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.), czy tradycyjną pocztą. Mieszkańcy mogą również umówić się na spotkanie z prezydentem miasta płocka. Mieszkańcy mogą skorzystać także z pomocy pracowników urzędu miasta płocka (pl. Stary rynek 1 al. Piłsudskiego 6) oraz punktu obsługi mieszkańca znajdującego się przy ulicy miodowa 8. Dlatego też projekt uzyskuje negatywną rekomendację.