PROJEKTY ZWERYFIKOWANE NEGATYWNIE W IX EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO PŁOCKA

 

 Nr projektu  Nazwa projektu  Charakter projektu  Ocena
15. Skate park w Borowiczkach osiedlowy (Borowiczki) negatywna
17. Wieża oczyszczająca plus zielona ściana ogólnomiejski negatywna
19. Altana piknikowa osiedlowy (Podolszyce Północ) negatywna
31. Budowa ekranów dźwiękochłonnych oddzielających osiedle Wyszogrodzka od torów kolejowych oraz strzelnicy sportowej osiedlowy (Wyszogrodzka) negatywna
43. W poszukiwaniu Folklorystów - Cykl wypraw edukacyjnych w ramach integracji sąsiedzkiej osiedlowy (Międzytorze) negatywna
45. Stacja rowerowa ul. Mickiewicza osiedlowy (Dworcowa) negatywna
52. Rowerowe Trzepowo osiedlowy (Trzepowo) negatywna
53. Między nami – Skwerek wypoczynku, sportu i rekreacji oraz miejsce spacerów z psami osiedlowy (Międzytorze) negatywna
60. Studnie głębinowe z czystą, zdrową wodą dla mieszkańców miasta ogólnomiejski negatywna
61. Nowoczesny monitoring powietrza na terenie całego miasta ogólnomiejski negatywna

 

Uzasadnienie do projektów, które w wyniku weryfikacji formalno-prawnej uzyskały ocenę negatywną:

15. SKATE PARK W BOROWICZKACH
a. charakter projektu: osiedlowy (os. Borowiczki)
b. ocena: negatywna
Szacunkowy koszt realizacji projektu przekracza wartość dla projektu osiedlowego w 2021 roku.

17. WIEŻA OCZYSZCZAJĄCA PLUS ZIELONA ŚCIANA
a. charakter projektu: ogólnomiejski
b. ocena: negatywna
Proponowane lokalizacje montażu wież oczyszczających w rejonie Katedry i wzdłuż ulicy Mostowej są na działkach które nie są własnością Gminy Miasto Płock.
Wieża oczyszczająca powietrze w aglomeracji miejskiej o wydajności 30 tys m3 zasilana energią pozyskaną z paneli fotowoltaicznych opisana we wniosku przez pomysłodawcę projektu jest rozwiązaniem prototypowym, wyprodukowana została w Holandii. Wieża testowana była w Krakowie a badania przeprowadzone przez polskich naukowców potwierdziły oczyszczanie powietrza w promieniu 50 m ze skutecznością 12% przy zakładanej 75%.
Wieża fotokatalityczna do oczyszczania powietrza o wydajności 50 m3 i zużyciu energii 1500 W/h podana w projekcie została wyprodukowana przez polską firmę i zamontowana w Gdańsku. Aktualnie firma ta proponuje rozwiązanie pasywne, które jest na etapie badań i projektowania. Technologia opiera się na aktywnych warstwach ceramicznych, które będą wykorzystywały światło dzienne do wzbudzania fokatalizy. Zainstalowane w odpowiedniej konfiguracji będą oczyszczać powietrze dookoła instalacji.  Damian Zięba z Krakowskiego alarmu Smogowego oraz naukowcy z AGH dr inż. Jakub Bartyzel, dr inż Michał Gałkowski oraz dr inż. Łukasz Chmura, postanowili sprawdzić efektywność kosztownego sprzętu. W czasie pomiarów okazało się, że wpływ oczyszczacza  na jakość powietrza da się zaobserwować jedynie w odległości do 50 metrów od niego. Nie oznacza to jednak, że w promieniu 50 metrów powietrze było czyste. Stopień redukcji stężenia pyłu PM10 dla odległości poniżej 10 m oszacowano na poziomie 12% w stosunku do wartości stężenia pyłu PM10 w odległości powyżej 50 metrów. Dla przedziału odległości od 10 do 50 metrów wpływ oczyszczacza stopniowo zanikał. Dodatkowo, teren ten objęty jest ochroną konserwatora zabytków.

19. ALTANA PIKNIKOWA
a. charakter projektu: osiedlowy (os. Podolszyce Północ)
b. ocena: negatywna
Negatywny wynik weryfikacji formalno-prawnej ze względu na niezgodność zamierzenia z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

31. BUDOWA EKRANÓW DŹWIĘKOCHŁONNYCH ODDZIELAJĄCYCH OSIEDLE WYSZOGRODZKA OD TORÓW KOLEJOWYCH ORAZ STRZELNICY SPORTOWEJ
a. charakter projektu: osiedlowy (os. Wyszogrodzka)
b. ocena: negatywna
Z mapy akustycznej dla miasta Płocka sporządzonej w 2017 r. wynika, że na wskazanym w projekcie terenie nie ma przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku powodowanego przez linie kolejowe i bezzasadnym jest podejmowanie w tym miejscu działań inwestycyjnych. Dodatkowo szacunkowa wycena projektu przekracza kwotę dla projektu osiedlowego.

43. W POSZUKIWANIU FOLKLORYSTÓW - CYKL WYPRAW EDUKACYJNYCH W RAMACH INTEGRACJI SĄSIEDZKIEJ
a. charakter projektu: osiedlowy (os. Międzytorze)
b. ocena: negatywna
Projekt nie wpisuje się w zadania Gminy Miasto Płock.

45. STACJA ROWEROWA UL. MICKIEWICZA
a. charakter projektu: osiedlowy (os. Dworcowa)
b. ocena: negatywna
Pod koniec sierpnia 2020 r. została uruchomiona stacja rowerowa przy ulicy Mickiewicza na wysokości stadionu. Jest to w odległości około 300 m od miejsca w którym proponuje się ww. stację.

52. ROWEROWE TRZEPOWO
a. charakter projektu: osiedlowy (os. Trzepowo)
b. ocena: negatywna
Szacunkowy koszt realizacji projektu przekracza wartość dla projektu osiedlowego w 2021 roku. Koszt przy budowie kanalizacji i przebudowie drogi wyniesie ponad 10 mln zł. Jednocześnie w obecnym układzie drogowym brak jest możliwości technicznych zlokalizowania ścieżki rowerowej.

53. MIĘDZY NAMI – SKWEREK WYPOCZYNKU, SPORTU I REKREACJI ORAZ MIEJSCE SPACERÓW Z PSAMI
a. charakter projektu: osiedlowy (os. Międzytorze)
b. ocena: negatywna
Działka, na której zaproponowano projekt jest w użytkowaniu wieczystym Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Wydział Inwestycji i Remontów dla przedmiotowej działki posiada projekt zagospodarowania terenu budowy placu zabaw i siłowni pod chmurką. Dodatkowo szacunkowa wycena projektu przekracza maksymalną kwotę projektu osiedlowego.

60. STUDNIE GŁĘBINOWE Z CZYSTĄ, ZDROWĄ WODĄ DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA
a. charakter projektu: ogólnomiejski
b. ocena: negatywna
Projekt nie spełnia wymogów formalnych.

61. NOWOCZESNY MONITORING POWIETRZA NA TERENIE CAŁEGO MIASTA
a. charakter projektu: ogólnomiejski
b. ocena: negatywna
Projekt nie spełnia wymogów formalnych.