PROJEKTY ZWERYFIKOWANE NEGATYWNIE W RAMACH VII EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO PŁOCKA

NUMER PROJEKTU NAZWA PROJEKTU CHARAKTER PROJEKTU OCENA
1. Orlik - Borowiczki osiedlowy (Borowiczki) N
3. Park Centralny ogólnomiejski N
5. Śpioszki dla każdego, nowo narodzonego płocczanina. To oni będą budować miasto. ogólnomiejski N
18. Budowa kładki pieszo-rowerowej pomiędzy osiedlami Podolszyce Pólnoc i Południe ogólnomiejski N
20. Park Trampolin na świeżym powietrzu ogólnomiejski N
23. Skwer Klin na Górnej osiedlowy (Wyszogrodzka) N
24. Miejsca parkingowe przy ul. Gałczyńskiego osiedlowy (Miodowa) N
25. Akademia Walk SŁD osiedlowy (Miodowa) N
26. Parking dla orlika przy SP 21 osiedlowy (Dworcowa) N
32. Nowa Szansa - zajęcia dla osób wykluczonych społecznie ogólnomiejski N
35. Mój Płock Moja Wisła - Od małego na całego ogólnomiejski N
44. Budowa chodnika z ławkami i oświetleniem na dużym polu między SP8 i SP23 osiedlowy (Podolszyce Północ) N
48. Wykonanie sygnalizacji Świetlnej na przejściu dla pieszych osiedlowy (Kochanowskiego) N
50. Boisko wielofunkcyjne osiedlowy (Pradolina Wisły) N
52. Autokar dla Nafciarzy ogólnomiejski N
54. Miejsca parkingowe przy ul. 3 Maja osiedlowy (Kolegialna) N
58. Budowa sygnalizacji świetlnej oraz przejścia dla pieszych na Trasie ks. Jerzego Popiełuszki osiedlowy (Pradolina Wisły) N
62. Płocka taksówka lotnicza i działalność sportowo-szkoleniowa Aeroklubu AZM ogólnomiejski N
63. Piękniejszy Płock ogólnomiejski N
66. Przystanek Plaża ogólnomiejski N
71. Antysmogowe instalacje z mchu - The CityTREE ogólnomiejski N

 

 

Uzasadnienie negatywnej oceny:

 

1. ORLIK BOROWICZKI
charakter projektu: osiedlowy (Borowiczki)
ocena: negatywna
Koszt projektu przewyższa koszty dla projektu osiedlowego.

3. PARK CENTRALNY
charakter projektu: ogólnomiejski
ocena: negatywna
Zaproponowane rozwiązanie jest niezgodne z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (Uchwała 411/XXV/2012 Rady Miasta Płocka z dn. 25.06.2012r.). Ponadto w obszarze centralnym tereny parkowe stanowi wzgórze Tumskie, a wskazany przez pomysłodawcę teren w obrębie ulic Bielskiej, Ostatniej, Spacerowej i Kobylińskiego stanowi własność prywatną.

5. ŚPIOSZKI DLA KAŻDEGO, NOWO NARODZONEGO PŁOCCZANINA. TO ONI BĘDĄ BUDOWAĆ MIASTO.
charakter projektu: ogólnomiejski
ocena: negatywna
Projekt nie spełnia wymogów formalnych.

18. BUDOWA KŁADKI PIESZO-ROWEROWEJ POMIĘDZY OSIEDLAMI PODOLSZYCE PÓŁNOC I POŁUDNIE
charakter projektu: ogólnomiejski
ocena: negatywna
Koszt realizacji inwestycji przekracza środki przewidziane na ten cel w regulaminie Budżetu Obywatelskiego.

20. TRAMPOLIN NA ŚWIEŻYM POWIETRZU
charakter projektu: osiedlowy (Miodowa)
ocena: negatywny
Projekt nie spełnia wymogów formalnych.

23. SKWER KLIN NA GÓRNEJ
charakter projektu: osiedlowy (Wyszogrodzka)
ocena:    negatywna
Wskazany teren lokalizacji inwestycji stanowi pas drogowy.

24. MIEJSCA PARKINGOWE PRZY UL. GAŁCZYŃSKIEGO
charakter projektu: osiedlowy (Miodowa)
ocena: negatywna
Brak wskazanej lokalizacji przez wnioskodawcę. W pasie drogowym ul. Gałczyńskiego brak możliwości usytuowania większej ilości miejsc postojowych. Wspólnoty mieszkaniowe mogą realizować zadanie również na swoim terenie.

25. AKADEMIA WALK SŁD
charakter projektu: osiedlowy (Miodowa)
ocena: negatywna
Wg opinii projekt jest niemożliwy do realizacji pod adresem wskazanym we wniosku (sala sportowa będzie przebudowywana na archiwum).

26. PARKING DLA ORLIKA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 21
charakter projektu: osiedlowy (Dworcowa)
ocena: negatywna
W sprzeczności z potrzebami szkoły. Parking do obsługi Boiska Orlik został wybudowany przy wschodniej części kompleksu (wejście/wjazd na teren boisk).

32. NOWA SZANSA – ZAJĘCIA DLA OSÓB WYKLUCZONYCH SPOŁECZNIE
charakter projektu: ogólnomiejski
ocena: negatywna
Proponowana lokalizacja nie stanowi własności Gminy-Miasto Płock.


35. MÓJ PŁOCK, MOJA WISŁA – OD MAŁEGO NA CAŁEGO
charakter projektu: ogólnomiejski
ocena: negatywna
Projekt nie wpisuje się w Strategię Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka do 2030 roku.

44. BUDOWA CHODNIKA Z ŁAWKAMI I OŚWIETLENIEM NA DUŻYM POLU MIĘDZY SP8 I SP23
charakter projektu: osiedlowy (Podolszyce Północ)
ocena: negatywna
Projekt nie spełnia wymogów formalnych.

48. SYGNALIZACJA ŚWIETLNA NA UL. BIELSKIEJ
charakter projektu: osiedlowy (Kochanowskiego)
ocena: negatywna
Z uwagi na przepisy rozporządzenia ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, określające odległość przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną od skrzyżowania lub sąsiedniego przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną, nie ma możliwości umieszczenia sygnalizacji świetlnej na przedmiotowym przejściu.

50. BOISKO WIELOFUNKCYJNE
charakter projektu: osiedlowy (Pradolina Wisły)
ocena: negatywna
Na części działki nr 212 w 2018r. opracowana została dokumentacja dotycząca budowy placu zabaw z siłownią pod chmurką. Na pozostałej części działki nr 212 biegnie linia energetyczna napowietrzna, która uniemożliwia umieszczenie boiska pod przewodami elektrycznymi.

52. AUTOKAR DLA NAFCIARZY
charakter projektu: ogólnomiejski
ocena: negatywna
Z punktu widzenia ustawy o finansach publicznych nie ma podstaw do realizacji takiego projektu.

54. MIEJSCA PARKINGOWE PRZY UL. 3 MAJA
charakter projektu: osiedlowy (Kolegialna)
ocena: negatywna
Planowana ulica miejska w dokumentach Urzędowych łącząca Aleje Jachowicza z ulicą Misjonarską.

58. SYGNALIZACJA ŚWIETLNA NA TRASIE KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI
charakter projektu: osiedlowy (Pradolina Wisły)
ocena: negatywna
Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach (Dz.U. z 2003 r. nr 220, poz. 2181 ze zmianami), poza obszarami zabudowanymi przejścia dla pieszych można wyznaczyć na obciążonych ruchem pieszym skrzyżowaniach oraz w rejonach przystanków autobusowych, szkół, zakładów pracy itp. Wyznaczenie przejścia dla pieszych na Trasie ks. Jerzego Popiełuszki jest niezgodne z obowiązującymi przepisami.

62. PŁOCKA TAKSÓWKA LOTNICZA I DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWO-SZKOLENIOWA AEROKLUBU AZM
charakter projektu: ogólnomiejski
ocena: negatywna
Zadanie nie leży w zakresie zadań własnych gminy.

63. PIĘKNIEJSZY PŁOCK
charakter projektu: ogólnomiejski
ocena: negatywna
Projekt nie spełnia wymogów formalnych.

66. PRZYSTANEK PLAŻA
charakter projektu: ogólnomiejski
ocena: negatywna
Zadanie nie leży w zakresie zadań własnych gminy.

71. ANTYSMOGOWE INSTALACJE Z MCHU – THE CITYTREE
charakter projektu: ogólnomiejski
ocena: negatywna
Koszt przedmiotowej inwestycji jest bardzo wysoki, a redukcja zanieczyszczeń o 30% ogranicza się jedynie do promienia 50 metrów od instalacji. Przedmiotowe lokalizacje mieszczą się przy drogach krajowych i wojewódzkich, które nie są własnością Gminy. Wykonanie witaczy w sposób wymierny nie przyczyni się do poprawy stanu jakości powietrza na terenie miasta.