Projekty negatywnie zweryfikowane w ramach XII edycji Budżetu Obywatelskiego Płocka

 

Nr projektu Nazwa Charakter Lokalizacja Szacunkowy koszt wg. Pomysłodawcy Szacunkowy koszt po weryfikacji Ocena Uwagi/ Uzasadnienie negatywnej oceny
2. Wymiana nawierzchni ulicy Urodzajna ogólnomiejski  ul. Urodzajna 780 000 zł 9 400 000 zł negatywna Projekt nie uwzględnił prac związanych z budową infrastruktury podziemnej. Konieczność zaplanowania bardzo szerokiego zakresu prac związanego z przebudową ulicy uniemożliwia realizację projektu w trakcie jednego roku budżetowego. Szacunkowy koszt realizacji inwestycji to ponad 9 400 000 zł, co przekracza maksymalną kwotę przeznaczoną na projekt ogólnomiejski.
3. Rowerem przez Góry – etap II osiedlowy (Góry)  ul. Góry 485 300 zł 2 500 000 zł negatywna Szacunkowy koszt realizacji inwestycji to ponad 2 500 000 zł, co przekracza maksymalną kwotę przeznaczoną na projekt osiedlowy. Dodatkowo, realizacja projektu wiązałaby się z wycinką 17 szt. drzew.
10. Miasteczko rowerowe na szóstkę osiedlowy (Kolegialna) ul. 1 Maja 11 385 000 zł 385 000 zł negatywna Obiekt nie spełnia podstawowych przepisów dotyczących usytuowania względem obiektów sąsiednich. Zgodnie z §40 ust. 3 Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Rozdział 8 – Zieleń i urządzenia rekreacyjne) odległość tego typu obiektów od okien budynków to co najmniej 10 m. Ponadto, bezpośrednio pod planowanym obiektem i w jego bliskim sąsiedztwie znajdują się liczne elementy infrastruktury podziemnej (sieci wodociągowe i kanalizacyjne, elektryczne i telekomunikacyjne, a także liczne studnie kanalizacji deszczowej) do których wymagany jest odpowiedni dostęp celem konserwacji.
13. Budowa tężni solankowej – zdrowie i rekreacja dla mieszkańców ogólnomiejski Al. Kobylińskiego/ Al. Spacerowa (dz. nr ew. 832) 625 000 zł 751 400 zł negatywna Wskazana działka jest własnością Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej, która wyraziła zgodę na realizację zadania, ale nie wyraziła zgody na przejęcie odpowiedzialności za bieżące utrzymanie tężni. Projekt nie jest możliwy do realizacji w ciągu jednego roku budżetowego. Konieczna jest budowa przyłącza wodociągowego, którego nie przewidzieli pomysłodawcy.
14. Replika latarni „morskiej” i tablice upamiętniające marynarzy ogólnomiejski Port Jachtowy PTTK Morka, falochron zachodni 260 000 zł 260 000 zł negatywna Promenada Wiślana objęta jest sześcioletnim okresem gwarancji od podpisania protokołu końcowego odbioru robót tj. od 26.02.2019 r., co uniemożliwia jakąkolwiek ingerencję w konstrukcję falochronu.
18. Przebudowa parkingu przy ul. Zgliczyńskiego osiedlowy (Łukasiewicza) ul. Tysiąclecia, Zgliczyńskiego  30 000 zł  70 000 zł  negatywna Wymiary placu parkingowego po rozebraniu chodników nie umożliwią uzyskania większej liczby miejsc postojowych spełniających warunki obwieszczenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225). Ponadto, istnieje konieczność zachowania ciągów pieszych, a bliskość skrzyżowania nie gwarantuje właściwego poziomu bezpieczeństwa.
19. Płockie festiwale nie tylko w wakacje ogólnomiejski ul. Stare Miasto  1 000 000 zł  - negatywna Projekt pn. Płockie festiwale nie tylko w wakacje zakłada zwiększenie dofinansowania festiwalu AUDIORIVER organizowanego w okresie letnim w zamian za organizację mniejszych imprez i wydarzeń kulturalnych w pozostałej części roku. Projekt całoroczny odbywałby się również pod szyldem AUDIORIVER. Powyższy projekt został zaopiniowany negatywnie z następujących powodów:
1. Brak gwarancji realizacji projektu – wnioskodawcą nie jest organizator festiwalu, który jako jedyny ma prawo do używania marki AUDIORIVER i decydowania o poszerzeniu jego zakresu.
2. Organizator festiwalu, a także współorganizator (Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki) nie złożyli oferty na zwiększenie środków na jego organizację. Nie ma żadnej dokumentacji, która potwierdziłaby chęć realizacji oferty festiwalowej w tak szerokim – całorocznym – zakresie, jak przedstawia to autor projektu.
3. Brak precyzyjnego kosztorysu projektu uniemożliwia ocenę pod względem poprawności szacowania kosztów. Autor projektu w dość niejasny sposób pisze o dofinansowaniu festiwalu AUDIORIVER w zamian za dodatkowe imprezy, czy wydarzenia kulturalne w pozostałej części roku. Brak konkretnej informacji na co zostaną przekazane środki, ile będzie dodatkowych wydarzeń (pojawia się słowo „kilka”), a ich charakter jest opisany bardzo ogólnie (np. warsztaty muzyczne, taneczne, producenckie). Wydarzenia te miałyby, zgodnie z opisem autora, stanowić działania promocyjne na rzecz Festiwalu.
4. Festiwal AUDIORIVER jest wpisany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Płock, a jego organizacji dotyczy umowa trzyletnia (2022-2024). Współorganizatorem festiwalu jest Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki, który jest również stroną w umowie. Niejasne jest zatem jak wyglądałaby kwestia postępowania w przypadku przyznania dofinansowania.
5. W opinii  uzyskanej od radcy prawnego czytamy: „Jak wynika z okoliczności zakres wskazanych kosztów wynikających z projektu zgłoszonego w ramach budżetu obywatelskiego został objęty umową zawartą przez Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki z organizatorem Festiwalu. W ramach tej umowy zostały zarezerwowane środki na promocję tego festiwalu. Oczywistym jest zatem, że zarezerwowane środki w ramach umowy z Płockim Ośrodkiem Kultury i Sztuki, który jest jednostką budżetową Miasta Płocka, pochodzą z budżetu Miasta Płocka. Dlatego szacowanie ponowne tych kosztów w ramach budżetu obywatelskiego i ich wydatkowanie byłoby niecelowe z punktu widzenia racjonalnego i celowego oraz oszczędnego wydatkowania środków publicznych. W związku z tym projekt zawiera niepoprawne z punktu widzenia dysponowania środkami publicznymi oszacowanie kosztów realizacji projektu”.
24. Rozbudowa przestrzeni rekreacyjnej dla mieszkańców Osiedla Pradolina Wisły przy ul. Nizinnej 39 wraz z nasadzeniem drzew i krzewów osiedlowy
(Pradolina Wisły)
ul. Nizinna  270 000 zł  300 000 zł  negatywna Realizacja projektu będzie wiązała się z wycinką dużej liczby drzew oraz krzewów. Drzewostan przeznaczony do usunięcia jest w dobrym stanie fitosanitarnym. Przedmiotowe drzewa i krzewy stanowią dodatkowe uatrakcyjnienie tego terenu. Ponadto, wycinka stanowiłaby dużą stratę w kontekście przyrodniczym, a nowe młode nasadzania zrekompensowałyby wycinkę tylko w niewielkiej części.
29. Powstanie pomnika Romana Dmowskiego ogólnomiejski plac Gabriela Narutowicza  120 000 zł  475 000 zł negatywna Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym - art. 18 ust. 2 pkt 13 wznoszenie pomników leży w wyłącznej kompetencji Rady Miasta Płocka i niezbędne jest w tej sprawie podjęcie stosownej uchwały. Dlatego też, pomniki nie mogą być realizowane w procedurze Budżetu Obywatelskiego.
39. Park miejski Grabówka - Ośnicka etap 1 osiedlowy (Wyszogrodzka) ul. Grabówka - Ośnicka  27 000 zł  200 000 zł negatywna  Wskazana działka przeznaczona jest na sprzedaż.
41. Bikepark Grabówka ogólnomiejski ul. Grabówka  350 000 zł  410 000 zł  negatywna  Wskazana działka przeznaczona jest na sprzedaż.
45. Remont-rewitalizacja wieży zegarowej zamku książąt Mazowieckich ogólnomiejski ul. Tumska 2  brak  -  negatywna Projekt nie spełnia wymogów formalnych,  obiekt nie należy do Gminy Miasto Płock
52. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Ciechomickiej osiedlowy (Ciechomice) ul. Ciechomicka  360 000 zł  1 000 000 zł  negatywna Szacunkowy koszt realizacji zadania to ponad 1 000 000 zł, co przewyższa maksymalną kwotę przeznaczoną dla projektu osiedlowego. Ponadto, proponowany przez pomysłodawcę przebieg ścieżki koliduje z istniejącą infrastrukturą. Na wskazanym terenie brak jest miejsca na lokalizację ścieżki, gdyż znajdują się tam słupy z trakcją elektryczną, którą należałoby przebudować.
56. Plac zabaw obok Domu Technika osiedlowy (Skarpa) ul. Kazimierza Wielkiego  230 000 zł  -  negatywna  Nieruchomość nie należy do Gminy Miasto Płock.
58. Modernizacja placu zabaw na Zielonej Sadybie osiedlowy (Zielony Jar) ul. Żyzna 21b-e  456 836,26 zł - negatywna Brak zgody Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej na przejęcie odpowiedzialności za bieżące utrzymanie wykonanego zadania znajdującego się na zamkniętym osiedlu.
63. Zawsze bezpieczni ogólnomiejski al. Armii Krajowej 64  795 060 zł 720 260 zł  negatywna

Zgodnie z informacją podaną przez autora głównym celem projektu pod nazwą "Zawsze bezpieczni" jest podniesienie poziomu efektywności działań płockiej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnych w Płocku - Podolszycach oraz Rejonowego Płockiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego poprzez dostosowanie technicznych środków reagowania do potrzeb wynikających z obecnie obowiązujących standardów ratownictwa w zakresie zwalczania zagrożeń, podejmowania działań prewencyjnych, ratowania zdrowia i życia ludzkiego. mienia i zapewnienia bezpieczeństwa środowiska przed skutkami powodzi i podtopień na terenie miasta Płocka. Dostosowanie, zgodnie z założeniami projektu, ma się odbyć poprzez zakupy nowego sprzętu. Autor wskazuje też, że posiadane przez OSP i WOPR wyposażenie i brak części sprzętu ratowniczego nie pozwalają na efektywne podejmowanie przez nich działań ratowniczych.
OSP Płock - Podolszyce, jest jednostką działającą od lat w systemie ochrony przeciwpożarowej miasta Płocka i nie zgłaszała, z uwagi na ubytki sprzętowe, braku gotowości bojowej. Ponadto miasto systematycznie doposaża jednostkę w sprzęt wykorzystywany do działań ratowniczych. W 2021 r. w ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego Płocka (BOP) Gmina - Miasto Płock zakupiła i przekazała w użyczenie OSP nowy lekki samochód specjalny rozpoznawczo-ratowniczy z napędem 4x4 (SLRr) wraz z oznakowaniem i specjalistycznym wyposażeniem w sprzęt łączności. Ponadto w ramach dotacji udzielanych przez miasto władze OSP na bieżąco doposażały jednostkę w sprzęt oraz wyposażenie konieczne do prowadzenia działań.
Zaznaczyć należy, że w ubiegłorocznej edycji BOP projekt o tym samym tytule i podobnym zakresie merytorycznym uwzględniał doposażenie dwóch z trzech OSP z terenu Płocka. Obecnie na zakupach w ramach BOP skorzystać miałaby tylko jedna OSP i to ta, która nie jest jednostką wiodącą prym wśród lokalnych OSP w podejmowaniu działań ratowniczo-gaśniczych W 2022 r. brała udział w 5 interwencjach, zadysponowana przez KM PSP w Płocku. Raz odmówiła wyjazdu z uwagi na brak obsady osobowej. A w analogicznym okresie OSP Płock-Trzepowo interweniowała 151 razy, a OSP Płock-Borowiczki 24. W roku bieżącym strażacy OSP Płock-Podolszyce interweniowali 3 razy oraz raz odmówili wyjazdu z uwagi na brak obsady osobowej (OSP Płock-Trzepowo - 14. OSP Płock-Borowiczki - 4).
Zauważyć również należy, że taki sprzęt jak drony i pojazd UTV nie znajduje się na wyposażeniu Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku, a trudno przecież zakładać, że techniczne środki reagowania tej jednostki nie są dostosowanie do potrzeb wynikających z obecnie obowiązujących standardów ratownictwa.
W 2022 r płocki samorząd dofinansował zakup drona dla KMP w Płocku. Może on być wykorzystywany do działań ratowniczych lub poszukiwawczych na terenie miasta. Zakup tożsamego sprzętu do realizacji tego samego celu byłby niezasadnym wydatkiem z budżetu miasta.
Mając powyższe na uwadze, należy zaznaczyć, że ewentualne doposażenie jednostki sporadycznie uczestniczącej w działaniach ratowniczych w relatywnie drogi, specjalistyczny, a rodzajowo już posiadany przez służby na terenie miasta - sprzęt (dron), może być uznane za niezasadne wydatkowanie środków publicznych.
RP WOPR od kilku lat jest powierzana realizacja zadania publicznego w zakresie ratownictwa wodnego na obszarach wodnych w Płocku. Warunkiem efektywnej realizacji zadania jest m.in. posiadanie specjalistycznego wyposażenia. Otrzymana w 2022 r. dotacja z UMP umożliwiła RP WOPR zakup samochodu specjalistycznego do prowadzenia działań ratunkowych. W tegorocznej ofercie realizacji ww. zadania publicznego, RP WOPR wskazało konieczność zakupu jedynie 5 sztuk sztormiaków, pomijając asortyment wymieniony w projekcie niniejszego Budżetu Obywatelskiego.
Weryfikacja formalno-prawna projektu wykazała, że w dokumencie brakuje wskazania standardów ratownictwa, do których beneficjenci muszą się dostosować, aby mogli brać udział w działaniach ratowniczych. Minimalne standardy funkcjonowania jednostek ochrony przeciwpożarowej włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na obszarze kraju, zgodnie z § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r. w sprawie szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz.U. z 2021 r. poz. 1737) opracowuje Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej. Zasady organizacji działań poszukiwawczo-ratowniczych i ratownictwa wodnego nie narzucają obowiązku jednostkom OSP posiadania technicznych środków reagowania w postaci dronów, pojazdów UTV o których mowa w złożonym projekcie BOP. Zaznaczyć należy, że OSP Płock - Podolszyce nie jest włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego, więc tym bardziej nie musi spełniać takich standardów.
W zakresie dotyczącym WOPR standardy wyposażenia na wyznaczonych obszarach wodnych, określone zostały w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne (t.j. Dz. U z 2022 r. poz.1607). Wśród ww. wymagań również nie ma wykazanego, jako standardowe wyposażenie, żadnego z wnioskowanych zakupów.
Zgodnie z § 4 ust. 5 lit. i) Uchwały nr 447 /XXVI/2020 Rady Miasta Płocka z dn. 30.12.2020 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego z mieszkańcami miasta Płocka (tj. Uchwała nr 673/XXXVIII/2022 Rady Miasta Płocka z dn. 27 stycznia 2022 r.) projekt złożony w ramach Budżetu Obywatelskiego Płocka (BOP) może obejmować tylko jedno zadanie.
Zauważyć należy, że skoro OSP i WOPR są organizacjami pożytku publicznego o istotnie różnych spektrach działania, to podniesienie poziomu efektywności ich działań nie może odbywać się w ramach realizacji jednego zadania. Ponadto tylko część sprzętu wnioskowana do zakupu (pojazd U TV, garaż typu blaszak, suche skafandry, dron, komplety oświetlenia podręcznego ratowniczego), zgodnie z sugestią wnioskodawcy, miałaby trafić do obu ww. beneficjentów. Pozostały asortyment jest różny w zależności od organizacji, co potwierdza różnice w zakresach działania.
Mając na uwadze przepisy prawa zamówień publicznych również należy uznać, że wnioskowane zakupy sprzętu są różnymi zadaniami, ponieważ nabycie ich będzie możliwe po przeprowadzeniu odrębnych postępowań zakupowych, przewidzianych dla zamówień publicznych.
Uwzględniając wartość jednostkową asortymentu wskazanego do ewentualnego zakupu w projekcie budżetu miasta na 2024 r. koniecznym byłoby utworzenie kilka różnych zadań budżetowych - majątkowych (4) i bieżących.
Ponadto projekt nie zawiera informacji, czy beneficjenci dysponują odpowiednią liczbą wyszkolonych (stosownie do planowanych zakupów) ratowników posiadających uprawnienia do obsługi wymienionego w projekcie sprzętu (łodzie motorowe. pojazdy mechaniczne, drony). W przypadku braku odpowiednio wyszkolonych osób, koszt realizacji projektu zwiększyłby się o koszt szkolenia specjalistycznego.
W dokumencie brak jest również danych, czy doposażane podmioty, posiadają odpowiednią bazę lokalową do przechowywania sprzętu, który z uwagi na wysoką wartość majątkową, powinien być odpowiednio zabezpieczony Nie ma również informacji. czy dysponują odpowiednimi działkami, aby posadowić na nich garaże. o których mowa we wniosku.
W projekcie nie oszacowano właściwie kosztów generowanych przez projekt w przyszłości. Nie ujęto m.in. szacunkowych kosztów ubezpieczenia sprzętu i osób. szkoleń czy zakupu paliwa.
Ponadto przy szacowaniu wartości realizacji projektu powinno się uwzględnić wzrost cen jego składowych, przynajmniej o poziom inflacji. Może to mieć bowiem przełożenie na koszty ewentualnej realizacji w przyszłym roku budżetowym.
Za niezgodne z faktami należy uznać stwierdzenie autora projektu, że „umiejscowienie siedzib organizacji na terenie miasta - jakim jest Płock znacznie ogranicza możliwość pozyskania wsparcia ze środków, z których mogą korzystać np. OSP i inne organizacje zlokalizowane na terenach wiejskich". Obie organizacje wymienione w projekcie BOP korzystają z dotacji dla organizacji pozarządowych z terenów miejskich. Oprócz dotacji z Gminy Miasto Płock otrzymują środki finansowe m.in. z programów rządowych, Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka" czy samorządu województwa mazowieckiego i Fundacji „ORLEN Dar Serca". Ewentualne zakupy w ramach BOP nie są zatem jedyną drogą pozyskania wyposażenia przez w/w stowarzyszenia. które - co raz jeszcze warto podkreślić - nie stoją wobec konieczności dostosowania swojego potencjału sprzętowego do standardów ratownictwa. Oczekują natomiast zakupu w większości bardzo drogiego, ponadstandardowego sprzętu, którego wartość w całym projekcie to niemal 800 000 złotych.
Koronnym argumentem uniemożliwiającym realizację opiniowanego projektu jest stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie. Zasady finansowania zakupów dla OSP wynikają z ustawy z dn. 17.12.2021 ro ochotniczych strażach pożarnych. Sposób finansowania WOPR uregulowany jest w ustawie o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych. Ww. akty prawne winny być podstawą do wydatkowania środków publicznych na działalność ww. organizacji. Zgodnie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 14 lipca 2022 r. nr WA43.37.2022.IJ "Zakup sprzętu ratowniczego przez jednostkę samorządu terytorialnego w celu przekazania go dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w użytkowanie - bez względu na to czy wynika to z "konieczności realizacji budżetu obywatelskiego" - stanowiłoby obejście przepisu prawa tj. art. 22 ust. 4 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych. W ocenie Izby zakup sprzętu ratowniczego służącego ratowaniu zdrowia i życia ludzi mieści się w wykazie wydatków, o których mowa wart. 22 ust. 6 ww. ustawy".