PROJEKTY ZWERYFIKOWANE NEGATYWNIE W RAMACH X EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO PŁOCKA

Nr projektu Nazwa projektu Charakter projektu Ocena
2. MIEJSKI OGRÓDEK KONOPNY osiedlowy (os. Radziwie)  negatywna
4. PARK TLENOWY - OXYTREE ogólnomiejski  negatywna
18. SPRZĘT WODNY DLA PŁOCKICH HARCERZY ogólnomiejski  negatywna
19. PRZEBUDOWA ULICY URBANOWO osiedlowy (os. Borowiczki)  negatywna
24. ZAPROŚMY JERZYKI NA OSIEDLE ŁUKASIEWICZA - POŻEGNAJMY KOMARY I MESZKI osiedlowy (os. Łukasiewicza)  negatywna
29. ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWO-DOSTAWCZEGO DLA STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB Z AUTYZMEM "ODZYSKAĆ WIĘZI" ogólnomiejski  negatywna
32. INWESTYCJA W POKOLENIA osiedlowy (os. Łukasiewicza)  negatywna
41. POMNIK PODRÓŻNIKA PŁOCKIEGO osiedlowy (os. Pradolina Wisły)  negatywna
42. RELACJE NA ŻYWO Z WYDARZEŃ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH PRZEZ INTERNET ogólnomiejski  negatywna
43. POMNIK KIBICA ogólnomiejski  negatywna
44. MODERNIZACJA DROGI NA ODCINKU ULICY URODZAJNEJ osiedlowy (os. Podolszyce Północ)  negatywna
47. LATAJĄCY PŁOCK - ZOSTAŃ MŁODYM PILOTEM ogólnomiejski  negatywna
51. WIATY PRZYSTANKOWE NA UL. TRAKTOWEJ (PRZYSTANKI PRZYJAZNA) ogólnomiejski  negatywna
52. MIEJSCA PARKINGOWE PRZY ULICY 3 MAJA osiedlowy (os. Kolegialna)  negatywna
54. PODOLANKA DLA UCZNIÓW ogólnomiejski  negatywna
55. PROZDROWOTNY PROGRAM ROZWOJU TERAPII ZIMNEM DLA SENIORA I NIE TYLKO ogólnomiejski  negatywna
56. MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ MAZOWIECKIEJ UCZELNI PUBLICZNEJ W PŁOCKU ogólnomiejski  negatywna
57. ZWIERZĘCA POLANA - GRZEBOWISKO DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH ogólnomiejski  negatywna
58. LINIA 7A CIECHOMICE PODOLSZYCE PRZEZ MOST SOLIDARNOŚCI W 2022 ROKU osiedlowy (os. Ciechomice)  negatywna

 

Uzasadnienie do projektów, które w wyniku weryfikacji formalno-prawnej i finansowej uzyskały ocenę negatywną:

 

2. MIEJSKI OGRÓDEK KONOPNY

charakter projektu: osiedlowy (os. Radziwie)
lokalizacja: Park Mościckiego (dz. nr 1/4)

Negatywna opinia projektu z uwagi na niezgodność z obowiązującymi przepisami prawa wynikającymi z ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii. Zgodnie z art. 45 ust. 3 ww. ustawy uprawa konopi włóknistych na cele inne niż na potrzeby przemysłu włókienniczego, chemicznego, celulozowo-papierniczego, spożywczego, farmaceutycznego, materiałów budowlanych oraz nasiennictwa jest zabroniona. Uprawa konopi włóknistych to szereg obostrzeń, niemożliwych do zrealizowania na ogólnodostępnym terenie, pomimo nawet proponowanego ogrodzenia i to w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego placu zabaw zlokalizowanego w Parku Mościckiego (os. Radziwie).
Do uzyskania zezwolenia, w roku poprzedzającym zamiar uprawy konopi włóknistych należy zgłosić chęć uprawy ww. rośliny do gminy, która następnie przekazuje informację do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie. Należy wówczas określić powierzchnię uprawy oraz numer działki ewidencyjnej, która to powierzchnia uwzględniana będzie w uchwale rejonizacyjnej Marszałka Województwa mazowieckiego.
Dopiero podjęcie uchwały przez Sejmik Województwa mazowieckiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw na dany rok w województwie mazowieckim, umożliwia złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na uprawę konopi włóknistych. Do wniosku dołącza się informację o odmianie konopi włóknistych, oświadczenie wnioskodawcy, że nie był karany za popełnienie przestępstwa, zobowiązanie dające rękojmę należytego zabezpieczenia zbioru z tych upraw przed wykorzystaniem do celów innych niż określone wyżej.
Z przedstawionego opisu nie wynika kto i na jaki cel dokonałby zbioru konopi, nie wskazano innego sposobu jego zagospodarowania zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa.
Ogólnodostępny teren, na który wstęp ma każdy obywatel miasta i nie tylko, definitywnie wyklucza spełnienie choćby tego warunku. Zatem brak dopuszczalności upraw konopi w celach innych niż wymienione w art. 45 ust. 3, skutkuje wydaniem negatywnej opinii.


4. PARK TLENOWY - OXYTREE

charakter projektu: ogólnomiejski
lokalizacja: Zawidzkiego / Miodowa

Działka nie stanowi własności gminy.


18. SPRZĘT WODNY DLA PŁOCKICH HARCERZY

charakter projektu: ogólnomiejski
lokalizacja: Płock

Projekt polegający na zakupie sprzętu wodnego nie jest możliwy ze względu prawno-finansowego. Hufiec ZHP Płock nie jest jednostką miasta i brak jest możliwości formalnego przekazania sprzętu.


19. PRZEBUDOWA ULICY URBANOWO

charakter projektu: osiedlowy (os. Borowiczki)
lokalizacja: ul. Urbanowo

Zbyt duże koszty projektu, które nie mieszczą się w kwocie przeznaczonej na projekt osiedlowy.24. ZAPROŚMY JERZYKI NA OSIEDLE ŁUKASIEWICZA - POŻEGNAJMY KOMARY I MESZKI

charakter projektu: osiedlowy (os. Łukasiewicza)
lokalizacja:  ul. Narodowych Sił Zbrojnych, dz. nr 243/1

Działka w MPZP przeznaczona na inny cel.


29. ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWO-DOSTAWCZEGO DLA STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB Z AUTYZMEM „ODZYSKAĆ WIĘZI”

charakter projektu: ogólnomiejski
lokalizacja:  Płock


Projekt nie jest możliwy ze względu prawno-finansowego. Stowarzyszenie nie jest jednostką miasta. Gmina nie może wyposażyć stowarzyszenia działającego na rzecz osób z autyzmem w środek transportu na potrzeby działalności tego stowarzyszenia. Równocześnie wskazać należy, że organizacja może ubiegać się o dofinansowanie na zakup środka transportu ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”, a Referat Rzecznika Osób Niepełnosprawnych służy wsparciem merytorycznym. Ponadto w zakresie, w jakim potrzeba transportu dotyczy osób niepełnosprawnych zameldowanych na terenie Miasta Płocka możliwe jest skorzystanie z transportu busem przystosowanym dla osób niepełnosprawnych.


32. INWESTYCJA W POKOLENIA

charakter projektu: osiedlowy (os. Łukasiewicza)
lokalizacja:  Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej – Curie, ul. Narodowych Sił Zbrojnych 7, III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej, ul. Łukasiewicza 11

Zbyt duże koszty projektu, które nie mieszczą się w kwocie przeznaczonej na projekt osiedlowy. Należy zwrócić uwagę na dużą ilość infrastruktury technicznej podziemnej w rejonie przeznaczonym pod halę i możliwość wystąpienia kosztów dodatkowych związanych z koniecznością usunięcia kolizji projektowanego zagospodarowania terenu z istniejącymi sieciami i przyłączami.


41. POMNIK PODRÓŻNIKA PŁOCKIEGO

charakter projektu: osiedlowy (os. Pradolina Wisły)
lokalizacja:  ul. Dobrzykowska, dz. nr 2/2

Zaproponowana forma nie stanowi upamiętnienia ani doniosłej postaci ani ważnego wydarzenia historycznego. Dodatkowo brak miejsca gdzie będzie można zaparkować samochodem i usiąść na fotelu, zrobić sobie zdjęcie jak jest w założeniu projektu.


42. RELACJE NA ŻYWO Z WYDARZEŃ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH PRZEZ INTERNET

charakter projektu: ogólnomiejski
lokalizacja: Płock

Projekt zakłada utworzenie profilu na portalu społecznościowym oraz na YouTube, który byłby przeznaczony do wyemitowania 20 transmisji. Gmina Miasto Płock posiada profil na Facebooku, Instagramie i kanał na YouTube, które obsługiwane są przez pracowników Urzędu Miasta Płocka. Brak podstaw prawnych do utworzenia kolejnego portalu w mediach społecznościowych i przekazania go do użytku osobom trzecim. Gmina Miasto Płock realizuje zadania, które są przedmiotem wniosku, poprzez udostępnianie relacji z wydarzeń na profilach społecznościowych prowadzonych przez jednostki organizacyjne Miasta (np. POKiS, POS).


43. POMNIK KIBICA

charakter projektu: ogólnomiejski
lokalizacja: okolice stadionu Wisły Płock oraz Orlen Areny

Zaproponowana forma nie stanowi upamiętnienia ani doniosłej postaci ani ważnego wydarzenia historycznego. Dodatkowo brak wskazania konkretnej działki na lokalizację pomnika.


44. MODERNIZACJA DROGI NA ODCINKU ULICY URODZAJNEJ

charakter projektu: osiedlowy (os. Podolszyce Północ)
lokalizacja:  ul. Urodzajna

Zbyt duże koszty projektu, które nie mieszczą się w kwocie przeznaczonej na projekt osiedlowy.
 

47. LATAJĄCY PŁOCK - ZOSTAŃ MŁODYM PILOTEM

charakter projektu: ogólnomiejski
lokalizacja:  Aeroklub Ziemi Mazowieckiej, ul. Bielska 60

Wydatek nie jest zadaniem własnym samorządu.


51. WIATY PRZYSTANKOWE NA UL. TRAKTOWEJ (PRZYSTANKI PRZYJAZNA)

charakter projektu: ogólnomiejski
lokalizacja:  ul. Traktowa

Montaż wiaty na przystanku Przyjazna 01 nie jest możliwy ze względu na brak wystarczającego miejsca, tak by spełnić określoną przepisami odległość wiaty od krawędzi jezdni.


52. MIEJSCA PARKINGOWE PRZY ULICY 3 MAJA

charakter projektu: osiedlowy (os. Kolegialna)
lokalizacja:  ul. 3-go Maja, dz. nr 596

1. Projekt jest niezgodny z MPZP. Teren działki gminnej nr 596 przeznaczony jest (w MPZP) pod ulicę lokalną, łączącą ulicę 3-go Maja i z ul. Z. Padlewskiego.
2. Brak dojazdu do proponowanego parkingu przez teren publiczny(gminny). Wnioskodawca zaproponował dostęp do parkingu przez działkę nr 598/3, która jest własnością prywatną, stanowiącą współwłasność 120-tu podmiotów prywatnych (spółdzielnia mieszkaniowa i osoby fizyczne).
3. Na działce prywatnej nr 598/3 z proponowanym dojazdem zlokalizowany jest mały parking osiedlowy, na którym znajduje się 8 miejsc parkingowych w tym dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych. Część z tych miejsc musiałaby zostać zlikwidowana.
4. Na działce prywatnej nr 598/3 z proponowanym dojazdem (za parkingiem osiedlowym jw.) znajduje się ogrodzony zielony skwer, na którym rośnie kolidujące z dojazdem drzewo. Drzewo musiałoby zostać usunięte, a na to potrzebny jest wniosek właściciela terenu.
5. Na działce gminnej nr 596, na trasie dojazdu do parkingu, znajduje się kolidująca latarnia oświetleniowa do przebudowy. Ponadto, na działce nr 596 rośnie 12 drzew (11 młodych i jedno stare), które w istotny sposób pomniejszają teren pod miejsca parkingowe. Drzewa należałoby usunąć(1szt) i przesadzić (11szt).
6. Proponowane utwardzenie nawierzchni gruntowej tłuczniem betonowym i kruszywem łamanym nie jest technologią zgodną ze sztuką budowlaną. Jest to nawierzchnia nietrwała, wymagająca ciągłej konserwacji. Rodzaj nawierzchni nie nadaje się do wyznaczenia(znaki poziome malowane) obszaru poszczególnych miejsc, a w szczególności miejsc dla niepełnosprawnych. Jest to nawierzchnia przepuszczalna, która w razie wycieku oleju lub paliwa z pojazdu nie zapobiegnie przedostania się do środowiska.
7. Proponowany parking znajduje się zbyt blisko wielorodzinnego budynku mieszkalnego Nie zachowano wymaganych odległości od budynków, zgodnych z Warunkami technicznymi wykonania budynków i ich usytuowaniem.
8. Gmina nie może inwestować na terenach prywatnych (część dojazdu do parkingu, usunięcie drzewa, regulacja infrastruktury podziemnej).
9. Protest grupy mieszkańców Osiedla Kolegialna w sprawie wnioskowanej inwestycji.


54. PODOLANKA DLA UCZNIÓW

charakter projektu: ogólnomiejski
lokalizacja:  Pływalnie Miejska „Podolanka”, ul. Czwartaków 6

Projekt nie spełnia wymogów formalnych.


55. PROZDROWOTNY PROGRAM ROZWOJU TERAPII ZIMNEM DLA SENIORA I NIE TYLKO

charakter projektu: ogólnomiejski
lokalizacja:  ul. Armii Krajowej / Jana Pawła II

Projekt napisany bardzo ogólnikowo, w 3. wariantach, bez oszacowania kosztów generowanych w przyszłości. Brak wskazania lokalizacji z bezpiecznym użytkowaniem. Kriokomory – czy to mobilną, stacjonarną czy kontenerową – należy gdzieś umiejscowić i powierzyć komuś – instytucji, organizacji, itp. - do użytkowania, obsługi, konserwacji, itd. Autor projektu zakłada nieograniczoną możliwość korzystania przez osoby chętne z kriokomór. Należy jednak mieć świadomość, że istnieje szereg przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z tego typu terapii, jednym z nich jest chociażby nadciśnienie tętnicze – które dotyka bardzo wielu osób. Oznacza to, że nie każda chętna osoba „Z ulicy” może bezpiecznie z kriokomór korzystać.


56. MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ MAZOWIECKIEJ UCZELNI PUBLICZNEJ W PŁOCKU.

charakter projektu: ogólnomiejski
lokalizacja:  Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku, ul. Gałczyńskiego 28

Nieruchomość nie jest mieniem Gminy.


57. ZWIERZĘCA POLANA - GRZEBOWISKO DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH

charakter projektu: ogólnomiejski
lokalizacja:  ul. 11 Grupy Operacyjnej Narodowych Sił Zbrojnych

Z informacji uzyskanej od Powiatowego Lekarza Weterynarii wynika, że grzebowiska zwłok zwierzęcych zgodnie z §3 ust. 1 pkt 76 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, zaliczane są do przedsięwzięć potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których fakultatywnie przeprowadzana jest przez organ ochrony środowiska ocena oddziaływania na środowisko, w ramach postępowania, zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Powiatowy Lekarz Weterynarii dokonuje rejestracji grzebowiska po skompletowaniu pełnej dokumentacji oraz po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zarejestrowany podmiot otrzymuje w ramach rejestracji numer weterynaryjny oraz zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji zgodnej zobowiązującymi przepisami oraz zabezpieczania terenu przed możliwą ingerencją np. dzikich zwierząt.
Natomiast z informacji uzyskanej od Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Płocku wynika, że w przypadku grzebowisk zwierzęcych należy przez analogię stosować przepisy dotyczące cmentarzy. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze przy wyborze lokalizacji grzebowiska należy mieć na względzie grunty do głębokości pierwszego poziomu wody gruntowej - lecz nie płyciej niż do 2,5 m od powierzchni terenu, określając ich rodzaj, strukturę, zawilgocenie, zawartość węglanu wapnia oraz stopień kwasowości, odległość cmentarza od zabudowań mieszkalnych, od zakładów produkcyjnych artykuły żywności oraz studzien, źródeł i strumieni, służących do czerpania wody do picia i potrzeb gospodarczych, powinna wynosić co najmniej 150 m; odległość ta może być zmniejszona do 50 m pod warunkiem, ze teren w granicach od 50 do 150 m odległości od cmentarza posiada siec wodociągową i wszystkie budynki korzystające z wody są do tej sieci podłączone. Odległość od granicy cmentarza ujęć wody o charakterze zbiorników wodnych, służących jako źródło zaopatrzenia sieci wodociągowej w wodę do picia i potrzeb gospodarczych , nie możne być mniejsza niż 500 m. Teren cmentarza powinien znajdować się w miarę możliwości na wzniesieniu i nie podlegać zalewom oraz posiadać ukształtowanie umożliwiające łatwy spływ wód deszczowych. Na terenie cmentarza zwierciadło wody gruntowej powinno znajdować się na głębokości nie wyżej niż 2,5 m poniżej powierzchni terenu, przy czym nie może być ono nachylone ku zabudowaniom lub ku zbiornikom albo innym ujęciom wody służącym za źródło zaopatrzenia w wodę do picia i potrzeb gospodarczych.
Prowadzenie grzebowisk lub spalarni zwłok zwierzęcych i ich części wymaga również uzyskania zezwolenia na podstawie art. 7 ust.1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Oz.U. z 2021 r. poz. 888). Obowiązek ten nie dotyczy gminnych jednostek organizacyjnych prowadzących na obszarze własnej Gminy działalność w zakresie grzebowisk, jednakże muszą spełniać wymagane przy udzielaniu takich zezwoleń. Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia oraz lokalizacje grzebowiska zostały określone w Uchwale nr 643/XLlV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 29.12.2009 r. 
1. zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,
2. tytuł prawny do nieruchomości, na której wykonywane będą usługi. Nieruchomość ta winna być ogrodzona.
Lokalizacja grzebowiska lub spalarni zwłok zwierzęcych i ich części winna być zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy. Przy wyborze lokalizacji grzebowiska należy mieć na względzie następujące wymagania:
1. poziom wód gruntowych powinien znajdować się na głębokości nie wyższej niż 2,5 m poniżej powierzchni terenu,
2. grunt winien być możliwie przepuszczalny,
3. odległość między miejscem wykonywania w/w usług a wodami oraz lokalnymi ujęciami wody nie może być mniejsza niż 150m.
Ww. wymagania powinny gwarantować, że zagospodarowanie zwłok zwierzęcych lub produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nie będzie powodowało zagrożeń dla zdrowia zwierząt i ludzi. Zgodnie z art. 19 rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 października 2002 r. ustanawiającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, aby grzebanie odbywało się w sposób zapobiegający szerzeniu się zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt na obszarach, do których dostęp jest praktycznie niemożliwy lub do których dostęp mógłby być jedynie możliwy w okolicznościach związanych z warunkami klimatycznymi lub geograficznymi lub z klęską żywiołową. Wyżej wskazany teren znajduje się w Zespole Przyrodniczo -Krajobrazowym Jaru Rzeki Brzeźnicy. Wskazana lokalizacja (w dolinie rzeki Brzeźnicy) nie odpowiada ww. wymaganiom zarówno pod kątem występowania zwierciadła wody gruntowej, jak i odległości od rzeki. Lokalizacje składowisk odpadów, cmentarzy i grzebowisk w obrębie dolin rzecznych są przedsięwzięciami bardzo skomplikowanymi, kosztownymi, a w toku oceny oddziaływania na środowisko praktycznie niemożliwymi do zrealizowania ze względu na skomplikowaną sytuację w kontekście zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchniowych.


58. LINIA 7A CIECHOMICE PODOLSZYCE PRZEZ MOST SOLIDARNOŚCI W 2022 ROKU

charakter projektu: osiedlowy (os. Ciechomice)
lokalizacja:  os. Ciechomice

W projekcie oszacowano błędnie ilość potrzebnych do zrealizowania kilometrów dla usługi, przyjęto że kurs z Ciechomic do Podolszyc będzie realizował 11 km. Odległość z pętli Ciechomice do pętli Podolszyce trasą przez ul. Ciechomicką, Browarną, obwodnicą miasta, mostem solidarności, al. Jana Pawła II do pętli Podolszyce wynosi 12 km. Trasa taka pomijałaby osiedle Góry i Radziwie. Przy uwzględnieniu osiedla Góry i Radziwie oraz przejazd ul. Czwartaków z podjazdem do Galerii Wisła, długość kursu wynosi 17,6 km. Nie uwzględniono również liczby km potrzebnych do zrealizowania usługi, czyli dojazd z zajezdni do pętli autobusowych w Ciechomicach oraz Podolszycach. Przyjęto wartość jednego kilometra na poziomie 6,00 zł. Wartość ta jest zdecydowanie niedoszacowana.