PROJEKTY ZWERYFIKOWANE NEGATYWNIE W RAMACH XI EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO PŁOCKA

 

Nr projektu Nazwa projektu Charakter projektu Ocena Uwagi/ Uzasadnienie negatywnej oceny
4 Kompleks sportowy przy SP 23 ogólnomiejski negatywna Projekt zweryfikowany negatywnie ponieważ szerokość terenu obejmującego kompleks sportowy wynosi 33 m, natomiast odległość budynku sali gimnastycznej od ogrodzenia wynosi 36 m, w tym w pasie w odległości ok. 1,5 m od ogrodzenia rosną drzewa (ok. 19 szt.) oraz przy budynku znajduje się wejście do budynku i chodnik usytuowane poniżej pozostałego terenu oraz skarpa zajmujące łącznie pas o szerokości 5,5 m. Zgodnie z Warunkami Technicznymi odległość kompleksu od okien sali gimnastycznej powinna wynosić minimum 10 m oraz nie można usytuować obiektu (kompleksu sportowego) w strefie ochrony drzew, która wynosi: szerokość korony 1,5-2 m. Ponadto na terenie proponowanego kompleksu biegnie doziemna linia niskiego napięcia, która będzie kolidowała z przedmiotową inwestycją.
11 Smart recycling – wymiana butelek z nagrodami osiedlowy (Kochanowskiego) negatywna Brak w obecnej chwili ustawy regulującej system kaucyjny, w ramach którego w jasny sposób przedstawione byłoby, jak krążyć mają w obiegu odpady surowcowe. W założeniach projektu ustawy tworzeniem sieci recyklomatów mieliby zajmować się producenci oraz wprowadzający opakowania na rynek. Umiejscowienie w obecnej chwili jednego recyklomatu na jednym osiedlu z możliwością uzyskania punktów na Karcie Mieszkańca, spowoduje, że z automatu korzystać będą wszyscy  mieszkańcy Płocka. Może to powodować duże ilości odpadów dostarczanych do jednego punktu zbierania, a co się z tym wiąże, bardzo częste podjazdy samochodów odbierających odpady, korkowanie ulicy, pojawienie się odpadów wokół recyklomatu (bo właśnie został zapełniony), a w konsekwencji niezadowolenie mieszkańców okolicznych bloków oraz korzystających ze stadionu miejskiego.
24 Remont muszli koncertowej i wkomponowanie jej w rodzinny, wielofunkcyjny skwer osiedlowy (Borowiczki) negatywna Obiekt nie należy do Gminy Miasta Płock.
25 Oświetlona ścieżka biegowa dookoła stadionu Borowiczki osiedlowy (Borowiczki) negatywna Zgodnie z planem zagospodarowania za przylegającym boiskiem wyznaczony jest pas drogowy. Ponadto wykonanie ścieżki biegowej dookoła stadionu wiązałoby się z wycinką drzew, które rosną na tym terenie.
35 Park kieszonkowy i budynek magazynowo-kulturalny ogólnomiejski negatywna Teren w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego przeznaczony do zabudowy usługowej.
40 Konopna ścieżka edukacyjna ogólnomiejski negatywna Wskazany na realizację projektu teren objęty jest gwarancją wykonawcy, nie ma możliwości ingerencji w projekt. Projekt został częściowo sfinansowany z funduszy Unijnych.
52 Park kieszonkowy Stanley Podzielińskiego osiedlowy (Kolegialna) negatywna Teren w miejscowym planie zagospodarowania przeznaczony pod budowę drogi.
60 Postawienie przystanku autobusowego KM w Płocku na ulicy Bielskiej ogólnomiejski negatywna Projekt nie spełnia wymogów formalnych.