Znamy wyniki oceny formalnej projektów złożonych do Budżetu Obywatelskiego Płocka

Ocena formalna projektów zgłoszonych w 13. edycji Budżetu Obywatelskiego Płocka została zakończona.

Obejmowała ona sprawdzenie:
    • kompletności i poprawności wypełnienia formularza zgłoszeniowego,
    • kompletności i poprawności wypełnienia listy poparcia projektu,
    • terminowości złożenia formularza,
    • czy oszacowano koszt realizacji zadania i czy mieści się on w limitach wskazanych dla danej puli.

Z 48 wniosków, które wpłynęły, 46 otrzymało pozytywną ocenę formalną, 2 zostały odrzucone:
    • projekt nr 2: Modernizacja ulicy Rybaki na odcinku między Amfiteatrem a skrzyżowaniem z ulicą Parową,
    • projekt nr 9: Hala łukowa drewniana.


Projekty z pozytywną oceną zostały skierowane do dalszej oceny merytoryczno-prawnej i finansowej. Jej wyniki poznamy do 30 lipca.