Masz pomysł? Zgłoś swój projekt do Budżetu Obywatelskiego Płocka

 

 

Już wkrótce startuje nabór projektów do Budżetu Obywatelskiego Płocka na 2025 rok. Od 26 lutego do 17 marca mieszkanki i mieszkańcy Płocka po raz 13. będą mogli zgłaszać swoje propozycje zadań i zdecydować o podziale ponad 6,3 mln złotych ze środków z budżetu miasta. Dokładna kwota zostanie podana po zatwierdzeniu sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok.


Podobnie jak w latach ubiegłych pula Budżetu Obywatelskiego Płocka jest podzielona między projekty ogólnomiejskie i osiedlowe, przy czym zgodnie z nowymi zasadami (Uchwała Rady Miasta Płocka) projekty, które dotyczyć będą jednostek oświatowych (przedszkola, szkoły podstawowe, zespoły szkół, szkoły ponadpodstawowe, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, szkoły specjalne, placówki wychowania przedszkolnego), placówek opiekuńczych (domy pomocy społecznej, środowiskowe domy samopomocy, placówki opiekuńczo-wychowawcze, żłobki) i instytucji kultury będą mogły mieć wyłącznie charakter ogólnomiejski, tzn. będą rozpatrywane w ramach puli projektów ogólnomiejskich.  
Wartość projektu dotyczącego całego miasta nie może przekraczać 2 milionów złotych, a projektu osiedlowego 550 tysięcy złotych.

Projekty mogą składać:
    • wszyscy mieszkańcy Płocka bez względu na wiek. W przypadku gdy wnioskodawcą jest osoba poniżej 13. roku życia wymagana jest zgoda opiekuna prawnego.
    • grupy mieszkańców (na formularzu wniosku należy wskazać lidera grupy).

Zgłaszany projekt musi spełniać następujące kryteria:

 1. być możliwy do zrealizowania w trakcie jednego roku budżetowego, przy czym w uzasadnionych przypadkach możliwe jest wydłużenie realizacji zadania do dwóch lat na zasadach określonych ustawą o finansach publicznych;
 2. dotyczyć spraw, które należą do zadań własnych gminy w rozumieniu ustawy o samorządzie gminnym i zadań własnych powiatu w rozumieniu ustawy o samorządzie powiatowym;
 3. być zgodny z prawem powszechnie obowiązującym i prawem miejscowym;
 4. być zgodny z właściwym dokumentem planistycznym;
 5. wpisywać się w Strategię Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka do 2030 roku oraz dokumenty wynikające ze Strategii;
 6. nie może naruszać praw osób trzecich, w szczególności prawa własności i/lub praw autorskich;
 7. musi być zlokalizowany na nieruchomościach stanowiących mienie miasta nieobciążone na rzecz osób trzecich (brak przeszkód formalno-prawnych do realizacji projektu);
 8. dopuszcza się realizację projektów na nieruchomościach będących w użytkowaniu wieczystym lub stanowiącym własność spółdzielni mieszkaniowych pod warunkiem ich realizacji w przestrzeniach dostępnych dla ogółu mieszkańców oraz spółek prawa handlowego z minimum 50% udziałem Miasta, z zastrzeżeniem uzyskania zgody tych podmiotów na realizację zadania oraz na przejęcie odpowiedzialności za bieżące utrzymanie wykonanego zadania w formie oświadczenia (podlinkować);
 9. o ile jest to możliwe, powinien uwzględniać uniwersalne projektowanie, w taki sposób by był użyteczny dla wszystkich w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania (zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami Dz. U. 2022 poz. 2240 z późn. zm.);
 10. zgłoszony projekt może obejmować tylko jeden rodzaj zadania (jeden zakres rzeczowy) i może dotyczyć tylko jednej lokalizacji;
 11. musi charakteryzować się trwałością tzn. utworzona infrastruktura i/lub zakup wyposażenia nie mogą być zbyte przez okres 10 lat (nie dotyczy projektów nieinwestycyjnych);
 12. być ogólnodostępny, czyli musi zapewniać bezpłatną możliwość korzystania z efektów realizacji na równych prawach wszystkim mieszkańcom, przez dostępność rozumie się w szczególności dostęp do efektów projektu w sposób nieodpłatny, niezwiązany z wynajmem/użyczeniem infrastruktury:
  a) w przypadku projektów inwestycyjnych, zakładających budowę, przebudowę, rozbudowę lub remont, efekty realizacji muszą być dostępne dla wszystkich mieszkańców zgodnie ze swoim przeznaczeniem przez co najmniej 4 godziny dziennie od poniedziałku do piątku, pomiędzy godzinami 8:00-22:00 oraz przez 6 godzin dziennie w sobotę lub niedzielę, pomiędzy godzinami 8:00-22:00,
  b) w przypadku projektów nieinwestycyjnych takich jak: organizacja wydarzeń, zajęć, kursów, szkoleń i innych, efekty ich realizacji, muszą być dostępne dla wszystkich mieszkańców, którzy stanowią grupę docelową projektu, a ich nabór powinien być otwarty oraz ogłoszony w dostępnych kanałach komunikacji,
  c) w przypadku zakupu wyposażenia efekty realizacji muszą być dostępne dla wszystkich mieszkańców zgodnie ze swoim przeznaczeniem w oparciu o zasady zaproponowane przez właściciela lub zarządcę nieruchomości w zgłaszanym projekcie, przy czym ustala się minimalną liczbę godzin dostępności dla mieszkańców na 4 godziny tygodniowo;
 13. w przypadku realizacji zadań na terenie miejskich jednostek oświatowych (przedszkola, szkoły podstawowe, zespoły szkół, szkoły ponadpodstawowe, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, szkoły specjalne, placówki wychowania przedszkolnego) oraz placówek opiekuńczych (domy pomocy społecznej, środowiskowe domy samopomocy, placówki opiekuńczo-wychowawcze, żłobki) do wniosku należy dołączyć pisemne oświadczenie zarządcy obiektu o wyrażeniu zgody na realizację projektu oraz sposobie i zasadach jego planowanego udostępnienia ogółowi mieszkańców, które stanowi obligatoryjny załącznik do formularza zgłoszeniowego projektu (podlinkować).

W ramach Budżetu Obywatelskiego Płocka nie mogą być zgłaszane projekty, które:

 1. zakładają wykonanie wyłącznie dokumentacji projektowej;
 2. zakładają wykonie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji projektu, który w latach kolejnych będzie wymagał wykonania dalszych jego elementów (etapów);
 3. polegają na budowie pomników lub innych form upamiętnienia;
 4. dotyczą zakupu biletów, kart wstępu, voucherów i innych form wejściówek do instytucji i obiektów objętych biletowanym wejściem;
 5. pozostają w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego lub prowadziłyby do naruszenia dobrych obyczajów;
 6. generowałyby koszty eksploatacji niewspółmiernie wysokie w stosunku do wartości projektu, tj. roczny koszt utrzymania realizowanego zadania nie może przekraczać 5% jego wartości.

Zgłaszane projekty muszą mieć dołączoną listę poparcia:
    • projekty ogólnomiejskie – 15 mieszkańców Płocka;
    • projekty osiedlowe – 0,1% mieszkańców danego osiedla (patrz tabela)

L.p. Nazwa osiedla Liczba mieszkańców* Minimalna liczba podpisów
1. Borowiczki 3 775 3
2. Ciechomice 1 475 1
3. Dworcowa 4 926 4
4. Góry 1 867 1
5. Imielnica 2 675 2
6. Kochanowskiego 8 487 8
7. Kolegialna 8 802 8
8. Łukasiewicza 9 932 9
9. Międzytorze 4 948 4
10. Miodowa 8 507 8
11. Podolszyce Południe 9 892 9
12. Podolszyce Północ 11 901 11
13. Pradolina Wisły 495 0
14. Radziwie 3 286 3
15. Skarpa 7 814 7
16. Stare Miasto 3 194 3
17. Trzepowo 582 0
18. Tysiąclecia 4 566 4
19. Winiary 1 888 1
20. Wyszogrodzka 9 573 9
21. Zielony Jar 3 899 3

*źródło: Miejski Zeszyt Statystyczny Nr 30, Urząd Miasta Płocka, Wydział Strategii, Architektury i Urbanistyki, Płock 2023.

Jak złożyć projekt:
    • wypełniając elektroniczny formularz na stronie internetowej mojemiasto.plock.eu (wszystkie niezbędne załączniki należy dołączyć do wniosku w formie skanu);
    • przesyłając pocztą w kopercie z dopiskiem „Budżet Obywatelski Płocka” na adres Urzędu Miasta Płocka wypełniony papierowy formularz dostępny tutaj wraz z niezbędnymi załącznikami (decyduje data stempla pocztowego);
    • składając wypełniony papierowy formularz wraz z załącznikami w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta, pl. Stary Rynek 1.

Harmonogram Budżetu Obywatelskiego Płocka na 2025 rok

 1. Składanie projektów do Budżetu Obywatelskiego Płocka – od 26 lutego do 17 marca
 2. Weryfikacja projektów i przedstawienie listy zgłoszonych projektów, które przeszły pozytywnie weryfikację formalną, merytoryczno-prawną i finansową - do 30 lipca
 3. Odwołania od negatywnej weryfikacji formalnej, merytoryczno-prawnej i finansowej projektów – 5 dni roboczych od daty ogłoszenia wyników
 4. Przedstawienie ostatecznej listy projektów poddanych pod głosowanie – do 20 sierpnia
 5. Głosowanie mieszkańców – od 6 do 19 września
 6. Ustalenie wyników głosowania oraz ogłoszenie wybranych w głosowaniu projektów na stronie internetowej – do 30 września

 

Formularze w wersjach edytowalnych dostępne w zakładce O Budżecie - Do pobrania - Formularze.