Budżet Obywatelski na nowych zasadach

Pod koniec lutego można będzie zgłaszać projekty do Budżetu Obywatelskiego Płocka. 13. edycja odbędzie się już jednak na nowych zasadach. Zmiany te są istotne.

Od 2012 roku płocczanki i płocczanie mają bezpośredni wpływ na zmiany, jakie w swoim najbliższym otoczeniu mogą wprowadzać za pośrednictwem Budżetu Obywatelskiego Płocka. Pomysły, które uzyskują największe poparcie w głosowaniu mieszkańców, kierowane są do realizacji. Po zakończeniu każdej edycji urzędnicy miejscy przyglądają się jej przebiegowi i sprawdzają co wymaga poprawy, tak aby zasady przeprowadzania budżetu obywatelskiego w  mieście odpowiadały na potrzeby mieszkańców. Nowy regulamin wypracowano między innymi podczas konsultacji społecznych, które odbyły się w listopadzie 2023 roku. Uchwałę dotyczącą nowych zasad i trybu przeprowadzania Budżetu Obywatelskiego Płocka już przyjęli miejscy radni, a 3 stycznia 2024 r. została ona opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Pierwsza wprowadzona zmiana dotyczy terminu składania projektów. Wnioskodawcy swoje pomysły będą mogli zgłaszać od 26 lutego do 17 marca. Od tej edycji wnioski będą mogli składać wyłącznie mieszkańcy Płocka, a nie jak w latach ubiegłych organizacje pozarządowe i Rady Mieszkańców Osiedli. Projekty, które dotyczyć będą jednostek oświatowych (przedszkola, szkoły podstawowe, zespoły szkół, szkoły ponadpodstawowe, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, szkoły specjalne, placówki wychowania przedszkolnego), placówek opiekuńczych (domy pomocy społecznej, środowiskowe domy samopomocy, placówki opiekuńczo-wychowawcze, żłobki) i instytucji kultury będą mogły mieć wyłącznie charakter ogólnomiejski, tzn. będą rozpatrywane w ramach puli projektów ogólnomiejskich. Wprowadzono obowiązkowe kryterium ogólnodostępności projektów. Oznacza to, że projekty muszą zapewniać bezpłatną możliwość korzystania z efektów ich realizacji na równych prawach wszystkim mieszkańcom:

  1. w przypadku projektów inwestycyjnych, zakładających budowę, przebudowę, rozbudowę lub remont, efekty realizacji muszą być dostępne dla wszystkich mieszkańców zgodnie ze swoim przeznaczeniem przez co najmniej 4 godziny dziennie od poniedziałku do piątku, pomiędzy godzinami 8:00-22:00 oraz przez 6 godzin dziennie w sobotę lub niedzielę, pomiędzy godzinami 8:00-22:00,
  2. w przypadku projektów nieinwestycyjnych takich jak: organizacja wydarzeń, zajęć, kursów, szkoleń i innych, efekty ich realizacji, muszą być dostępne dla wszystkich mieszkańców, którzy stanowią grupę docelową projektu, a ich nabór powinien być otwarty oraz ogłoszony w dostępnych kanałach komunikacji,
  3. w przypadku zakupu wyposażenia efekty realizacji muszą być dostępne dla wszystkich mieszkańców zgodnie ze swoim przeznaczeniem w oparciu o zasady zaproponowane przez właściciela lub zarządcę nieruchomości w zgłaszanym projekcie, przy czym ustala się minimalną liczbę godzin dostępności dla mieszkańców na 4 godziny tygodniowo.

Nie będzie można zgłaszać już zadań dotyczących wykonania jedynie dokumentacji projektowej lub jednego z etapów inwestycji, który w latach kolejnych będzie wymagał kontynuacji; polegających na budowie pomników lub innych form upamiętnienia; zakupu biletów, kart wstępu, voucherów i innych form wejściówek do instytucji i obiektów objętych biletowanym wejściem, jak również projektów pozostających w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego lub prowadzących do naruszenia dobrych obyczajów czy też takich, które generowałyby koszty eksploatacji niewspółmiernie wysokie w stosunku do wartości projektu, tj. roczny koszt utrzymania realizowanego zadania nie może przekraczać 5% jego wartości. Zgłoszone w procedurze budżetu obywatelskiego projekty przesyłane będą do właściwej ze względu na lokalizację projektu Rady Mieszkańców Osiedla, która będzie miała 30 dni na wydanie opinii o przedłożonym projekcie od momentu jego otrzymania.

Zmieniono również zasady udziału w głosowaniu stacjonarnym osób małoletnich (poniżej 13 roku życia). Od teraz do punktu do głosowania będą musiały przyjść ze swoim opiekunem prawnym, który w razie potrzeby będzie mógł im udzielić wsparcia. Karty do głosowania będą imienne i będzie je można wydrukować ze strony internetowej, wypełnić w domu i przynieść osobiście do jednego z punktów do głosowania. Na miejscu będzie trzeba okazać dokument tożsamości.

Realizacja wybranych zadań powinna odbyć się w trakcie jednego roku budżetowego, przy czym w uzasadnionych przypadkach możliwe jest wydłużenie realizacji projektu do dwóch lat, na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa. Jeżeli po wybraniu projektów do realizacji w pulach ogólnomiejskiej i osiedlowej pozostaną niewykorzystane środki finansowe niewystarczające na realizację kolejnych zadań, pozostała łączna kwota stanowić będzie rezerwę środków, z której w przypadku możliwości sfinansowany będzie pierwszy w kolejności projekt z największą liczbą głosów wyczerpujący limit rezerwy. W przypadku niewyczerpania rezerwy oraz przy jednoczesnym braku możliwości realizacji kolejnego projektu, pozostała kwota rezerwy będzie proporcjonalnie dzielona pomiędzy wszystkie wybrane do realizacji projekty.

Od początku funkcjonowania Budżetu Obywatelskiego Płocka mieszkańcy wybrali w głosowaniach 165 projektów, przeznaczając na ich realizację ponad 61 milionów złotych. Zadania zgłoszone i wybrane w 13. edycji będą realizowane w 2025 roku.

Nowy regulamin dostępny tutaj.