Zagłosujcie na projekty w Budżecie Obywatelskim Płocka

Głosownie na projekty pozytywnie zweryfikowane rozpocznie się 6 września i potrwa dwa tygodnie, do 19 września. Wybierać będzie można spośród 52 projektów (18 ogólnomiejskich i 34 osiedlowych).

W tegorocznej puli Budżetu Obywatelskiego Płocka mieszkańcy mają do wykorzystania dokładnie 5.971.453,18 zł. W tym na projekty:
    • ogólnomiejskie - 2.388.581,28 zł
    • osiedlowe – łącznie 3.582.871,90 zł (po 1.791.435,95 zł  na każdą z list).

Głosować będzie można:
    • internetowo – po założeniu konta w systemie obsługi Budżetu Obywatelskiego Płocka na stronie mojemiasto.plock.eu, gdzie należy podać imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, nr PESEL oraz nr telefonu (jeden nr telefonu i jeden adres e-mail przypisane są tylko do jednego użytkownika konta). W przypadku braku nr telefonu lub adresu e-mail możliwe jest wyłącznie głosowanie bezpośrednio w punktach do głosowania.
    • bezpośrednio – w punkcie stałym zlokalizowanym w siedzibie Urzędu Miasta Płocka przy ul. Synagogalnej 4 (Centrum ds. Organizacji Pozarządowych) oraz w punktach mobilnych na terenie miasta, po okazaniu dokumentu tożsamości z numerem PESEL i zdjęciem. Lista punktów znajduje się na grafice poniżej.

 

 

Kto może głosować?

Głosować mogą wszyscy mieszkańcy Płocka niezależnie od wieku.

Dzieci poniżej 13-go roku życia muszą posiadać zgodę opiekuna prawnego na udział w głosowaniu. Formularz dostępny na stronie internetowej oraz w punktach do głosowania.

Listę osób uprawnionych do głosowania sporządza się na podstawie bazy osób zameldowanych na pobyt stały lub czasowy na dzień 31 sierpnia 2023 r. Osoby niezameldowane, ale mieszkające w Płocku, mogą głosować wyłącznie w wyznaczonych punktach do głosowania po okazaniu dokumentu tożsamości z numerem PESEL i zdjęciem oraz wypełnieniu oświadczenia o zamieszkaniu na terenie miasta. Formularz do pobrania na stronie internetowej oraz w punktach do głosowania.

Głosować można tylko raz za pomocą jednej z dostępnych form głosowania (internetowo lub papierowo), oddając maksymalnie dwa głosy: na jeden projekt z listy ogólnomiejskiej i jeden projekt z listy osiedlowej. Można głosować na projekty z dowolnego osiedla.

Za nieważny uznaje się głos oddany:

    • w sposób uniemożliwiający identyfikację wybranych projektów,
    • na nieoryginalnym (tzn. powielonym) formularzu do głosowania,
    • na więcej niż jeden projekt z listy ogólnomiejskiej lub więcej niż jeden projekt z listy osiedlowej,
    • oddany za pomocą kilku form głosowania (w przypadku oddania głosu za pomocą kilku form, podczas weryfikacji liczy się tylko i wyłącznie pierwszy głos zarejestrowany w systemie),
    • oddany przed terminem,
    • oddany po terminie,
    • przez osobę nie będącą mieszkańcem Płocka.


Wyniki głosowania:

Obliczenie wyniku polega na:

    • projekty ogólnomiejskie - zsumowaniu głosów oddanych na dany projekt. Wygrywają te, które uzyskały największą liczbę głosów, nie mniej niż 100, do wyczerpania puli środków – 2.388.581,28 zł
    • projekty osiedlowe - utworzeniu dwóch list rankingowych:
a) pierwszej listy – ze stosunkiem procentowym uzyskanych głosów przez dany projekt do liczby mieszkańców danego osiedla, wyliczanym zgodnie ze wzorem
liczba zdobytych głosów/liczba mieszkańców danego osiedla x 100 %
b) drugiej listy – z bezwzględną liczbą głosów oddanych na dany projekt.

Do realizacji zostaną wybrane projekty osiedlowe, które jednocześnie spełnią kilka warunków:
    • uzyskają co najmniej 50 głosów oraz
    • najlepszy wynik w ramach poszczególnych list rankingowych, do wyczerpania puli środków przeznaczonych na daną listę (czyli do 1.791.435,95 zł na każdą, łącznie na obie listy do 3.582.871,90 zł).

Wyniki głosowania zostaną podane do 30 września.