Startuje kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego Płocka

 

18 stycznia 2022 roku rusza 11. edycja Budżetu Obywatelskiego Płocka. Mieszkanki i mieszkańcy naszego miasta mają czas na zgłoszenie swoich pomysłów do 14 marca. Miasto przeznaczy na ich realizację ponad 5 mln zł*.

Podobnie jak w latach ubiegłych środki dzielone są na pule:

a) ogólnomiejską w wysokości 40% środków przeznaczonych na budżet obywatelski*, przy czym maksymalna wartość projektu ogólnomiejskiego nie może przekroczyć 2 100 000 zł;
b) osiedlową w wysokości 60% środków przeznaczonych na budżet obywatelski*, przy czym maksymalna wartość projektu osiedlowego nie może przekroczyć 545 000 zł.
*dokładna kwota zostanie podana po zatwierdzeniu sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok.

W tegorocznej edycji zaszły zmiany. Zgodnie z nowymi zasadami zgłoszony projekt może obejmować tylko jedno zadanie, a w przypadku jego realizacji w placówkach oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych lub instytucjach miejskich nie może dotyczyć więcej niż jednej lokalizacji. 

 

Kto może zgłosić projekt?
1) każdy mieszkaniec Płocka;
2) grupa mieszkańców;
3) rada mieszkańców osiedla, działająca na terenie miasta Płocka;
4) organizacja pozarządowa zarejestrowana i działająca na terenie miasta Płocka.


Zgłaszany projekt musi spełniać następujące kryteria:
a) być możliwy do zrealizowania w trakcie jednego roku budżetowego;
b) dotyczyć spraw, które należą do zadań własnych Miasta;
c) być zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obowiązującym na danym terenie (jeśli ma to odniesienie do proponowanego zadania);
d) teren, na którym zlokalizowano projekt musi stanowić mienie Miasta nieobciążone na rzecz osób trzecich (jeśli ma to odniesienie do proponowanego zadania z zastrzeżeniem pkt. f);
e) obiekt, którego dotyczy projekt musi stanowić mienie Miasta;
f) w przypadku zadań, których realizacja miałaby nastąpić na terenie będącym w użytkowaniu wieczystym lub stanowiącym własność spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, spółek prawa handlowego z udziałem Miasta Płocka, projekt zadania wymaga wyrażenia zgody tych podmiotów na realizację zadania oraz na przejęcie odpowiedzialności za bieżące utrzymanie wykonanego zadania w formie oświadczenia, które stanowi obligatoryjny załącznik do formularza zgłoszeniowego projektu;
g) o ile jest to możliwe, powinien uwzględniać uniwersalne projektowanie, w taki sposób by był użyteczny dla wszystkich w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania (zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2019 poz 1696 z późn. zm.),
h) wpisuje się w Strategię Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka do 2030 roku oraz dokumenty wynikające ze Strategii.
i) zgłoszony projekt może obejmować tylko jedno zadanie, a w przypadku jego realizacji w placówkach oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych lub instytucjach miejskich nie może dotyczyć więcej niż jednej lokalizacji.

Projekt można złożyć:
a) internetowo poprzez system obsługi Budżetu Obywatelskiego Płocka – www.mojemiasto.plock.eu, gdzie należy założyć konto, wypełnić formularz zgłoszeniowy i dołączyć skan listy poparcia oraz wszystkie niezbędne załączniki. Oryginał listy poparcia należy zachować i okazać w przypadku wezwania;
b) wypełnić formularz zgłaszania projektów (dostępny na stronie internetowej mojemiasto.plock.eu - zakładka Edycja 2023 - Pobierz), dołączyć wypełnioną listę poparcia projektu, wszystkie niezbędne załączniki i wrzucić do urny ustawionej przed Biurem Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej),
c) wypełnić formularz zgłaszania projektów (dostępny na stronie internetowej mojemiasto.plock.eu - zakładka Edycja 2023 - Pobierz), dołączyć wypełnioną listę poparcia projektu, wszystkie niezbędne załączniki i  przesłanie go pocztą na adres Urząd Miasta Płocka, Pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock w kopercie z dopiskiem „Budżet Obywatelski Płocka” – decyduje data stempla pocztowego.

W przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba małoletnia (do 13. roku życia) do formularza wniosku należy dołączyć zgodę opiekuna prawnego na udział osoby małoletniej w budżecie obywatelskim.
Wszystkie formularze dostępne są w zakładce Edycja 2023 – Pobierz

Można złożyć dowolną liczbę projektów osiedlowych i ogólnomiejskich.
Projekty muszą mieścić się w zadaniach własnych gminy, więc do wyboru jest wiele obszarów tematycznych: edukacja i kultura, inwestycje drogowe, bezpieczeństwo, przestrzeń publiczna, pomoc społeczna, zdrowie, sport i rekreacja, ochrona środowiska, zieleń miejska i inne.

Z UWAGI NA OBECNĄ SYTUACJĘ EPIDEMIOLOGICZNĄ I W TROSCE O PAŃSTWA BEZPIECZEŃSTWO ZACHĘCAMY DO SKŁADANIA PROJEKTÓW DROGĄ ELEKTRONICZNĄ POPRZEZ SYSTEM OBSŁUGI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO PŁOCKA.

Wymagana liczba podpisów mieszkańców popierających projekt:
a) projekty ogólnomiejskie – 15
b) projekty osiedlowe – 0,1% mieszkańców danego osiedla (patrz tabela)

  Osiedla Miejskie Liczba mieszkańców * Minimalna liczba wymaganych podpisów
1. Borowiczki 3 878 3
2. Ciechomice 1 340  1
3. Dworcowa 5 244  5
4. Góry 1 852  1
5. Imielnica 2 780  2
6. Kochanowskiego 9 041  9
7. Kolegialna 9 385  9
8. Łukasiewicza 10 670  10
9. Międzytorze 5 210  5
10. Miodowa 9 134  9
11. Podolszyce Południe 10 257  10
12. Podolszyce Północ 12 133  12
13. Pradolina Wisły 499  0
14. Radziwie 3 463  3
15. Skarpa 8 292  8
16. Stare Miasto 3 378  3
17. Trzepowo 645  0
18. Tysiąclecia 5 228  5
19. Winiary 1 870  1
20. Wyszogrodzka 9 976  9
21. Zielony Jar 3 993  3

 * źródło: Miejski Zeszyt Statystyczny Nr 28, Urząd Miasta Płocka, Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Płock 2021.

 

HARMONOGRAM  BUDŻETU OBYWATELSKIEGO PŁOCKA na 2023 rok

 
1. Składanie projektów do Budżetu Obywatelskiego Płocka – od 18 stycznia do 14 marca.

2. Weryfikacja i przedstawienie ostatecznej listy zgłoszonych projektów, które przeszły weryfikację formalno-prawną i finansową - do 30 lipca.

3. Odwołania od negatywnej weryfikacji formalno-prawnej i finansowej projektów – 5 dni roboczych od daty ogłoszenia wyników.

4. Głosowanie mieszkańców – od 6 do 19 września.

5. Ustalenie wyników głosowania oraz ogłoszenie wybranych w głosowaniu projektów na stronie www.mojemiasto.plock.eu – do 30 września.