1. ROZBUDOWA CENTRUM TERAPEUTYCZNO-REHABILITACYJNEGO W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU O II PIĘTRO /przygotowanie do realizacji/ - Projekt zakłada rozbudowę Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego przy SOSW nr 2 o drugie piętro, dzięki czemu rozszerzona zostanie działalność i oferta Centrum. Na nowej kondygnacji, dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych, powstaną pomieszczenia terapeutyczne z zapleczem sanitarnym. W ramach powyższego zadania w 2019 roku planowane jest opracowanie dokumentacji technicznej oraz rozpoczęcie rozbudowy Centrum.


2. BUDOWA BOISKA DO GRY W PIŁKĘ RĘCZNĄ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 21 W PŁOCKU /przygotowanie do realizacji/ - Projekt zakłada budowę boiska do gry w piłkę ręczną przy SP 21, gdzie mieści się Akademia Piłki Ręcznej. Obiekt będzie wykorzystywany przez uczniów w trakcie lekcji, a w weekendy będzie dostępny dla mieszkańców Płocka. W ramach powyższego zadania w 2019 roku planowane jest opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa boiska do gry w piłkę ręczną przy Szkole Podstawowej Nr 21.


3. SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI /opracowanie dokumentacji/ - Celem projektu jest stworzenie przestrzeni do wielopłaszczyznowej rehabilitacji młodzieży niepełnosprawnej, jej usprawniania intelektualnego, zawodowego, społecznego i fizycznego. Zadanie obejmuje: zakup komputerów z oprogramowaniem, sprzętu muzycznego, urządzenia wielofunkcyjnego atlas, mebli, wymianę ogrodzenia, instalację urządzeń klimatyzacyjnych, remont i modernizację instalacji kanalizacyjnej. Zajęcia dodatkowe rozpoczęły się w styczniu 2019 roku.


4. ILUMINACJA ZABYTKOWEJ ŚWIĄTYNI NA „SZLAKU JAKUBOWYM” W PŁOCKU – IMIELNICY /przygotowanie do opracowania dokumentacji/ - W ramach projektu zostanie wykonana iluminacja zabytkowego Kościoła Parafialnego w Imielnicy. Na zewnątrz zostaną zamontowane energooszczędne punkty świetlne typu led, które podkreślą jej architekturę.


5. RODZINNY, WIELOFUNKCYJNY SKWER ZABAWY I REKREACJI /przygotowanie do realizacji/ - Celem projektu jest utworzenie placu zabawy i rekreacji, który będzie integrował wszystkie pokolenia. Na jego terenie zaplanowano wydzielenie: strefy dla dzieci starszych z urządzeniami kształtującymi sprawność, fragment boiska do mini piłki nożnej i do mini koszykówki, strefy fit dla młodzieży, dorosłych i seniorów oraz strefy rodzinnej z fontanną, ławeczkami, stojakami na rowery. W skwer wkomponowane będą alejki z kostki bezfazowej, tworząc miejsce do spacerów, nauki jazdy na rolkach, wrotkach, hulajnodze. Zostaną również posadzone rośliny i zamontowana kamera monitoringu miejskiego.


6. STACJA BOROWICZKI – ROZBUDOWA SYSTEMU ROWERU MIEJSKIEGO /przygotowanie do realizacji/ - Projekt zakłada rozbudowę systemu Płockiego Roweru miejskiego o stację zlokalizowaną na terenie osiedla Borowiczki wraz z konsultacjami jej lokalizacji.


7. MODERNIZACJA ORAZ DOPOSAŻENIE SALI WIDOWISKOWEJ W HARCERSKIM ZESPOLE PIEŚNI I TAŃCA „DZIECI PŁOCKA” /opracowanie dokumentów/ - W ramach powyższego zadania w 2019 roku planowane są: zakup mobilnych luster, wymiana okotarowania scenicznego, modernizacja systemu audio w sali widowiskowej, modernizacja i wymiana oświetlenia, renowacja parkietów, wymiana 2 szt. drzwi zewnętrznych, demontaż boazerii drewnianej na ścianach sali widowiskowej oraz wykonanie przedścianki z płyt g-w wraz z izolacją z wełny mineralnej – wygłuszenie sali, remont ścian zlokalizowanych wokół sceny, wykonanie obudowy grzejników stalowych – 6 szt., częściowa wymiana wypełnienia sufitu – płyty 60 x 60cm - ok. 100 szt.


8. WYPOSAŻENIE PRACOWNI KOMPUTEROWEJ W 16 LICENCJONOWANYCH ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH /zrealizowany/ - Wyposażono pracownię komputerową w Zespole Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej – Curie w 16 licencjonowanych zestawów komputerowych.


9. SAMOCHÓD DLA UCZNIÓW SP 23 W PŁOCKU /opracowanie dokumentów/ - Zakup samochodu 17-osobowego na potrzeby szkoły.


10. PROJEKT AKTYWNOŚĆ I DOBRA ENERGIA DLA WSZYSTKICH -  PLAC ZABAW I REKREACJI DLA DZIECI I DOROSŁYCH /przygotowanie do realizacji/ - W ramach powyższego zadania w 2019 roku planowana jest budowa placu zabaw dla dzieci, siłowni pod chmurką oraz boiska wielofunkcyjnego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 14.


11. RADOSNY PLAC ZABAW „SIEDEMNASTECZKA” /opracowanie dokumentacji/ - W ramach powyższego zadania w 2019 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlanych polegających na budowie placu zabaw z nawierzchnią poliuretanową dla dzieci klas I-III z wyposażeniem w urządzenia zabawowe dla danej grupy wiekowej oraz wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej wraz z podbudową wokół placu zabaw oraz istniejącej siłowni zewnętrznej.


12. WARSZTATY PARKOUR ORAZ BREAKDANCE /w trakcie realizacji/ - Projekt będzie polegał na prowadzeniu treningów parkour i breakdance. Każda z grup docelowo liczyć będzie po 10 osób (dwie parkour i dwie breakdance) czyli łącznie około 40 osób. Grupy będą podzielone według wieku uczestników zadania odpowiednio: 8-13 lat i 14-18 lat. Projekt przewiduje przeprowadzenie 352 godzin (2 razy w tygodniu przez 11 miesięcy) zajęć zarówno parkour jak i breakdance). Koszty obejmować będą: wynajem sal sportowych, opłatę za pracę trenerów, opłatę animatorów lokalnych zadania (wolontariat), opłatę koordynatora zadania, obsługę finansowo- księgową, zakup sprzętu sportowego, ubezpieczenie NNW i OC, promocję zadania. Na realizację projektu ogłoszony został otwarty konkurs ofert zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Złożona została jedna oferta i przyznana została dotacja na realizację zadania - Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego.


13. HOTEL DLA DZIKICH ZAPYLACZY ZE STREFĄ NEKTARODAJNĄ /przygotowanie do realizacji/ - Projekt przewiduje zakup i montaż hotelu dla dzikich owadów zapylających, ze specjalną strefą roślin kwitnących, ściółkowanie korą wraz z roczną pielęgnacją roślin i konserwacją hotelu.


14. ZOSTAŃ MISTRZEM – BOKSERSKI PŁOCK /w trakcie realizacji/ - Projekt polegał będzie na nieodpłatnych zajęciach dla mieszkańców Płocka w wieku 13-20 lat w zakresie boksu olimpijskiego. Zajęcia będą odbywać się w sali sportowej ZS nr 6 w Płocku: poniedziałek, środa,piątek w godzinach 17.30-19.00, wtorki,czwartki w godzinach 18.00-19.00. Łącznie zajęcia prowadzone będą przez 9 miesięcy i obejmować będą 6,5 godziny tygodniowo. Koszty obejmować będą: wynajem sali sportowej, opłatę za pracę trenera, koordynację zadania (wolontariat), obsługę księgową, zakup sprzętu sportowego, ubezpieczenie NNW i OC. Na realizację projektu ogłoszony został otwarty konkurs ofert zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Złożona została jedna oferta i została przyznana dotacja na realizację zadania -  Klubowi bokserskiemu Płock.


15. WIEŻE LĘGOWE DLA JERZYKÓW /przygotowanie do realizacji/ - W ramach powyższego zadania w 2019 roku zostaną zaprojektowane i wybudowane wieże lęgowe dla jerzyków na Osiedlu Dworcowa. Obecnie trwa przygotowanie dokumentów do umieszczenia na platformie zakupowej zaproszenia do złożenia ofert na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego.


16. PŁOCKIE SMART ŁAWKI /zrealizowany/ - Projekt zakładał zakup dwóch ławek z wbudowanymi panelami słonecznymi. Ładowarki USB umożliwiają ładowanie urządzeń mobilnych.