BOP - ogólne informacje

Czym jest Budżet Obywatelski?
Budżet Obywatelski, nazywany również partycypacyjnym, jest demokratycznym procesem, w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w mieście poprzez zgłaszanie propozycji zadań, a następnie wybór w głosowaniu tych, które zostaną zrealizowane.


Skąd pochodzą środki finansowe przeznaczone na Budżet Obywatelski?
Budżet Obywatelski to publiczne pieniądze, o których przeznaczeniu decydują mieszkańcy. Nie są to dodatkowe środki, lecz konkretne kwoty będące częścią budżetu miasta. Wysokość budżetu obywatelskiego corocznie stanowi 0,5% wydatków miasta zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu. Kwota przeznaczona na realizację projektów na 2025 rok to ponad 6 milionów złotych. Dokładna kwota zostanie podana po zatwierdzeniu sprawozdania z wykonania budżet za 2023 rok.


Jakie projekty mogą składać mieszkańcy w ramach Budżetu Obywatelskiego Płocka?
W procedurze Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy mają do wyboru 2 rodzaje projektów: ogólnomiejskie i osiedlowe.
Ogólnomiejskie to projekty dotyczące potrzeb mieszkańców więcej niż jednego osiedla, a także projekty dotyczące jednostek oświatowych (przedszkola, szkoły podstawowe, zespoły szkół, szkoły ponadpodstawowe, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, szkoły specjalne, placówki wychowania przedszkolnego), placówek opiekuńczych (domy pomocy społecznej, środowiskowe domy samopomocy, placówki opiekuńczo-wychowawcze, żłobki) i instytucji kultury. Ich maksymalna wartość nie może przekroczyć 2 mln zł. Osiedlowe to projekty, które w sposób szczególny służą mieszkańcom i mieszkankom danego osiedla. Ich wartość nie może przekroczyć 550 tys. zł.


Czego mogą dotyczyć zgłaszane projekty?
Do Budżetu Obywatelskiego można zgłaszać projekty mieszczące się w katalogu zadań własnych gminy.


Kto może zgłaszać projekty?
Propozycję projektu do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego może zgłosić każdy mieszkaniec Płocka lub grupa mieszkańców Płocka, która wyznacza lidera do kontaktu w sprawach związanych z projektem. W przypadku osób małoletnich (poniżej 13 lat) do wniosku należy dołączyć zgodę opiekuna prawnego.


Jak można zgłosić projekty?
Projekty można złożyć za pośrednictwem interaktywnego formularza dostępnego na stronie internetowej po zalogowaniu do systemu obsługi lub poprzez wypełnienie formularza papierowego.


Czy można zgłosić projekt osiedlowy na innym osiedlu niż zamieszkania?
Tak. Nie trzeba być mieszkańcem osiedla, na którym zgłaszany jest projekt. Osiedla to nie tylko miejsca zamieszkania, ale także spędzania wolnego czasu czy też pracy.


Czy można wskazać realizatora zadania?
Nie można. Pomysły wybrane przez mieszkańców będą realizowane przez urząd miasta, który wyłoni wykonawców zgodnie z obowiązującymi procedurami np. w drodze przetargu czy konkursu.


Co należy ująć w kosztorysie zadania?
Należy podać koszt projektu brutto z uwzględnieniem wszystkich części składowych zadania niezbędnych do jego wykonania. Mieszkaniec podaje wstępny kosztorys, który następnie jest weryfikowany przez merytoryczne komórki organizacyjne UMP i miejskie jednostki organizacyjne. Niemniej jednak zachęcamy do możliwie precyzyjnej kalkulacji kosztów.


Skąd wziąć szacunkowe koszty realizacji projektu?
Przykładowe koszty realizacji inwestycji znajdują się w cenniku miejskim.


Na jakiej podstawie koszty szacunkowe są weryfikowane?
Koszty szacunkowe weryfikowane są na podstawie danych z lat ubiegłych, aktualnie realizowanych zadań o podobnym zakresie oraz wiedzy osób z merytorycznych komórek organizacyjnych UMP i miejskich jednostek organizacyjnych. Nieprawidłowo oszacowane koszty zostaną skorygowane.


Ile osób musi poprzeć zgłoszony projekt?
Projekt o charakterze ogólnomiejskim musi poprzeć 15 mieszkańców Płocka.

Liczba osób popierających projekt osiedlowy zależy od liczby mieszkańców osiedla, na którym zgłaszany jest projekt. Na liście poparcia projektu osiedlowego mogą figurować wyłącznie mieszkańcy tego osiedla.

L.p. Nazwa osiedla Liczba mieszkańców* Minimalna liczba podpisów
1. Borowiczki 3 775 3
2. Ciechomice 1 475 1
3. Dworcowa 4 926 4
4. Góry 1 867 1
5. Imielnica 2 675 2
6. Kochanowskiego 8 487 8
7. Kolegialna 8 802 8
8. Łukasiewicza 9 932 9
9. Międzytorze 4 948 4
10. Miodowa 8 507 8
11. Podolszyce Południe 9 892 9
12. Podolszyce Północ 11 901 11
13. Pradolina Wisły 495 0
14. Radziwie 3 286 3
15. Skarpa 7 814 7
16. Stare Miasto 3 194 3
17. Trzepowo 582 0
18. Tysiąclecia 4 566 4
19. Winiary 1 888 1
20. Wyszogrodzka 9 573 9
21. Zielony Jar 3 899 3

*źródło: Miejski Zeszyt Statystyczny Nr 30, Urząd Miasta Płocka, Wydział Strategii, Architektury i Urbanistyki, Płock 2023.

Lista poparcia - formularz pdf


Czy można wycofać zgłoszony projekt?
Zgonie z przyjętym harmonogramem do dnia ogłoszenia wyników weryfikacji Wnioskodawca może wycofać zgłoszony projekt. Po tym czasie ma nie więcej niż 5 dni roboczych na poinformowanie Urzędu Miasta Płocka (tel. 24 367 17 32, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) o chęci wycofania projektu.


Czy można odwołać się od negatywnej oceny projektu?
Tak. Wnioskodawca, którego projekt został negatywnie oceniony uprawniony jest do złożenia do Urzędu Miasta odwołania od negatywnej weryfikacji projektu w formie elektronicznej lub pisemnej wraz z uzasadnieniem w ciągu 5 dni roboczych od daty ogłoszenia wyników weryfikacji. Odwołanie się od wyniku oceny spowoduje powtórzenie oceny projektu z uwzględnieniem zastrzeżeń Wnioskodawcy. Decyzję rozpatruje Prezydent w ciągu 7 dni roboczych, a jego rozstrzygnięcie jest ostateczne.


Projekt został oceniony pozytywnie, ale wprowadzone w nim zmiany nie są dla Wnioskodawcy satysfakcjonujące np. koszty realizacji są zbyt wysokie. Czy można odwołać się od wyniku oceny?
Nie. Odwołanie można złożyć wyłącznie od niedopuszczenia projektu pod głosowanie. Jeżeli Wnioskodawca nie zgadza na wprowadzone zmiany np. kosztorysu może wycofać swój projekt nie później niż 5 dni roboczych od daty ogłoszenia pozytywnie i negatywnie zweryfikowanych projektów.


Czy ten sam projekt może być złożony przez kilku mieszkańców?
W sytuacji zgłoszenia dwóch lub więcej wniosków o podobnym przedmiocie lub lokalizacji, po uzyskaniu zgody wnioskodawców projekty mogą zostać połączone oraz poddane pod głosowanie jako jedno zadanie.


W jaki sposób można zagłosować?
Głosowanie na projekty trwa od 6 do 19 września:
    • internetowo na stronie mojemiasto.plock.eu – funkcja dostępna dla zalogowanych użytkowników,  zameldowanych na pobyt stały lub czasowy na terenie Miasta w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego głosowanie;
    • stacjonarnie – poprzez osobiste wypełnienie formularza do głosowania i wrzucenie go do urny w jednym z wyznaczonych punktów na terenie Miasta.
UWAGA! Głosować stacjonarnie można tylko osobiście, okazując przed przekazaniem formularza do głosowania dokument potwierdzający tożsamość. Nie dopuszcza się zbiorowego oddawania formularzy w imieniu innych osób. Papierowe karty do głosowania będą dostępne w punktach do głosowania oraz do wydrukowania na stronie mojemiasto.plock.eu od pierwszego dnia głosowania. Głosowanie stacjonarne osoby małoletniej poniżej 13 roku życia odbywa się wyłącznie w obecności i przy wsparciu rodzica/opiekuna prawnego.


Czy trzeba być zameldowanym w Płocku, żeby zagłosować?
Nie. Osoby mieszkające w Płocku, ale niezameldowane, mogą głosować w puntach stacjonarnych wypełniając papierowy formularz do głosowania.


Na ile projektów można zagłosować?
Każdy mieszkaniec ma do dyspozycji maksymalnie dwa głosy: po jednym na projekt z listy ogólnomiejskiej i osiedlowej. Głosować można na projekt z dowolnego osiedla, niezależnie od miejsca zamieszkania.