Można już składać projekty w ramach 10. edycji Budżetu Obywatelskiego Płocka.

Rozpoczęła się 10. edycja Budżetu Obywatelskiego Płocka. Projekty można składać od 18 stycznia do 14 marca.

Najważniejsze informacje dotyczące składania projektów:

Podstawa prawna Uchwała Nr 447/XXVI/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2020 r.

Wysokość budżetu obywatelskiego na 2022 rok to ponad 5 mln zł*
Środki zostają podzielone na pule:
a) ogólnomiejską w wysokości 40% środków przeznaczonych na budżet obywatelski*, przy czym maksymalna wartość projektu ogólnomiejskiego nie może przekroczyć 2 100 000 zł;
b) osiedlową w wysokości 60% środków przeznaczonych na budżet obywatelski*, przy czym maksymalna wartość projektu osiedlowego nie może przekroczyć 545 000 zł.
* dokładna kwota zostanie podana po zatwierdzeniu sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok

Kto może zgłosić projekt?
1) każdy mieszkaniec Płocka;
2) grupa mieszkańców;
3) rada mieszkańców osiedla, działająca na terenie miasta Płocka;
4) organizacja pozarządowa zarejestrowana i działająca na terenie miasta Płocka.

Zachęcamy dzieci i młodzież, aby przyłączyli się i zgłaszali swoje pomysły.

Zgłaszany projekt musi spełniać następujące kryteria:
a) być możliwy do zrealizowania w trakcie jednego roku budżetowego;
b) dotyczyć spraw, które należą do zadań własnych Miasta;
c) być zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obowiązującym na danym terenie (jeśli ma to odniesienie do proponowanego zadania);
d) teren, na którym zlokalizowano projekt musi stanowić mienie Miasta nieobciążone na rzecz osób trzecich (jeśli ma to odniesienie do proponowanego zadania z zastrzeżeniem pkt. f);
e) obiekt, którego dotyczy projekt musi stanowić mienie Miasta;
f) w przypadku zadań, których realizacja miałaby nastąpić na terenie będącym w użytkowaniu wieczystym lub stanowiącym własność spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Płocku lub Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” sp. z o. o.  projekt zadania wymaga wyrażenia zgody tych podmiotów na realizację zadania oraz na przejęcie odpowiedzialności za bieżące utrzymanie wykonanego zadania w formie oświadczenia, które stanowi obligatoryjny załącznik do formularza zgłoszeniowego projektu – NOWOŚĆ;
g) o ile jest to możliwe, powinien uwzględniać uniwersalne projektowanie, w taki sposób by był użyteczny dla wszystkich w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania (zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2019 poz 1696 z późn. zm.) - NOWOŚĆ;
h) wpisuje się w Strategię Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka do 2030 roku oraz dokumenty wynikające ze Strategii.
i) mieścić się w maksymalnej kwocie określonej dla każdej puli.

Projekt można złożyć poprzez:
a) system obsługi Budżetu Obywatelskiego Płocka – www.mojemiasto.plock.eu, gdzie należy założyć konto, wypełnić formularz zgłoszeniowy i dołączyć skan listy poparcia oraz wszystkie niezbędne załączniki. Oryginał listy poparcia należy zachować i okazać w przypadku wezwania;
b) wypełnienie formularza zgłaszania projektów wraz z wypełnioną listą poparcia projektu oraz wszystkimi niezbędnymi załącznikami i wrzucenie go do urny ustawionej przed Biurem Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej),
c) wypełnienie formularza zgłaszania projektów wraz z wypełnioną listą poparcia projektu oraz wszystkimi niezbędnymi załącznikami i przesłanie go pocztą na adres Urząd Miasta Płocka, Pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock w kopercie z dopiskiem „Budżet Obywatelski Płocka” – decyduje data stempla pocztowego.

Można złożyć dowolną liczbę projektów osiedlowych i ogólnomiejskich.
Projekty muszą mieścić się w zadaniach własnych gminy, więc do wyboru jest wiele obszarów tematycznych: edukacja i kultura, inwestycje drogowe, bezpieczeństwo, przestrzeń publiczna, pomoc społeczna, zdrowie, sport i rekreacja, ochrona środowiska, zieleń miejska i inne.

Z UWAGI NA OBECNĄ SYTUACJĘ EPIDEMIOLOGICZNĄ I W TROSCE O PAŃSTWA BEZPIECZEŃSTWO ZACHĘCAMY DO SKŁADANIA PROJEKTÓW DROGĄ ELEKTRONICZNĄ POPRZEZ SYSTEM OBSŁUGI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO.

Kompletne zgłoszenie projektu powinno zawierać:
a) wypełniony formularz;
b) listę poparcia projektu;
c) wszystkie niezbędne załączniki.

W przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba małoletnia (do 13. roku życia) do formularza wniosku należy dołączyć zgodę opiekuna prawnego na zgłoszenie projektu.
Wszystkie formularze dostępne w zakładce Edycja 2022 – Pobierz

Wymagana liczba podpisów mieszkańców popierających projekt:
a) projekty ogólnomiejskie – 15
b) projekty osiedlowe – 0,1% mieszkańców danego osiedla (patrz tabela)

  Osiedla Miejskie

Liczba mieszkańców * Minimalna liczba wymaganych podpisów
1. Borowiczki 3 889 3
2. Ciechomice 1 382  1
3. Dworcowa 5 303  5
4. Góry 1 811  1
5. Imielnica 2 783  2
6. Kochanowskiego 9 160  9
7. Kolegialna 9 539  9
8. Łukasiewicza 10 872  10
9. Międzytorze 5 240  5
10. Miodowa 9 307  9
11. Podolszyce Południe 10 277  10
12. Podolszyce Północ 12 144  12
13. Pradolina Wisły 494  0
14. Radziwie 3 508  3
15. Skarpa 8 441  8
16. Stare Miasto 3 509  3
17. Trzepowo 674  0
18. Tysiąclecia 5 301  5
19. Winiary 1 794  1
20. Wyszogrodzka 10 061  10
21. Zielony Jar 3 936  3

 * źródło: Miejski Zeszyt Statystyczny Nr 27, Urząd Miasta Płocka, Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Płock 2020.


Jeśli masz ciekawy lub nowatorski pomysł, który warto zrealizować w naszym mieście, uważasz, że w Twojej okolicy potrzebny jest plac zabaw, park, siłownia pod chmurką, a może jakieś wydarzenie kulturalne, działania edukacyjne, zajęcia sportowe  – zgłoś swój projekt w tej edycji Budżetu Obywatelskiego Płocka!