Wystartowała 9. edycja Budżetu Obywatelskiego Płocka

W tegorocznej edycji BOP pula środków do wykorzystania wynosi 5 650 000 złotych. Kwota przeznaczona na projekty osiedlowe to 3 450 000 zł a na projekty ogólnomiejskie 2 200 000 zł.

Kto może zgłosić projekt?
    1) każdy mieszkaniec Płocka;
    2) grupa mieszkańców;
    3) rada mieszkańców osiedla, działająca na terenie miasta Płocka;
    4) organizacja pozarządowa zarejestrowana i działająca na terenie miasta Płocka.
 Zachęcamy dzieci i młodzież, aby przyłączyli się i zgłaszali swoje pomysły.

Zgłaszany projekt musi spełniać następujące kryteria:
     1) możliwość zrealizowania w trakcie jednego roku budżetowego;
     2) koszt projektu ogólnomiejskiego nie może przekraczać kwoty 2 200 000 złotych, a projektu osiedlowego 575 tys. złotych;
     3) sprawa, której dotyczy dany projekt musi mieścić się w katalogu zadań własnych gminy;
     4) zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obowiązującym na danym terenie (jeśli ma to odniesienie do proponowanego zadania);
     5) teren, na którym zlokalizowany będzie projekt musi stanowić mienie Gminy Miasta Płocka nieobciążone na rzecz osób trzecich (jeśli ma to odniesienie do proponowanego zadania);
     6) obiekt, którego dotyczy projekt musi stanowić mienie Gminy Miasta Płocka;
     7) wpisuje się w Strategię Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka do 2030 roku oraz dokumenty wynikające ze Strategii;
     8) uwzględniać – o ile jest to możliwe – zasadę uniwersalnego projektowania.

 Projekt można złożyć poprzez:
     1) system obsługi Budżetu Obywatelskiego Płocka – www.mojemiasto.plock.eu, gdzie należy założyć konto i wypełnić formularz zgłoszeniowy, dołączyć uzupełnioną listę poparcia oraz w przypadku osoby małoletniej zgodę opiekuna prawnego na udział w zgłoszeniu projektu;
     2) wypełnienie formularza projektu, do którego należy dołączyć listę poparcia, a w przypadku osoby małoletniej dodatkowo zgodę opiekuna prawnego na udział tej osoby w zgłaszaniu projektów (Załącznik nr 3 Zarządzenia Nr 1508/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 02 czerwca 2020 roku), następnie umieszczenie wymienionych dokumentów w kopercie z dopiskiem „Budżet Obywatelski Płocka” i wrzucenie jej do urny ustawionej przed wejściem do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka, pl. Stary Rynek 1 (wejście od ul. Zduńskiej);
     3) wypełnienie formularza zgłaszania projektu wraz z uzupełnioną listą poparcia projektu, w przypadku osoby małoletniej również zgody opiekuna prawnego na udział w zgłoszeniu projektu i przesłanie go pocztą na adres Urząd Miasta Płocka, Pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock w kopercie z dopiskiem „Budżet Obywatelski Płocka” – decyduje data stempla pocztowego.

Można złożyć dowolną liczbę projektów osiedlowych i ogólnomiejskich.
Projekty muszą mieścić się w zadaniach własnych gminy, więc do wyboru jest wiele obszarów tematycznych: edukacja i kultura, inwestycje drogowe, bezpieczeństwo, przestrzeń publiczna, pomoc społeczna, zdrowie, sport i rekreacja, ochrona środowiska, zieleń miejska i inne.

Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną i w trosce o Państwa bezpieczeństwo zachęcamy do składania projektów drogą elektroniczną poprzez system obsługi Budżetu Obywatelskiego.

Kompletne zgłoszenie projektu powinno zawierać:
     1) wypełniony i podpisany formularz zgłaszania projektów,
     2) listę poparcia projektu wraz z podpisami:
        a) w przypadku projektu ogólnomiejskiego – min. 15 podpisów mieszkańców zamieszkałych na terenie Miasta Płocka,
        b) w przypadku projektu osiedlowego – minimalna liczba wymaganych podpisów zależy od liczby mieszkańców danego osiedla – patrz tabela Załącznik nr 6 Zarządzenia Nr 1508/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 02 czerwca 2020 roku.
     3) w przypadku gdy Wnioskodawcą jest osoba małoletnia należy dodatkowo dołączyć formularz zgody opiekuna prawnego (Załącznik nr 3 Zarządzenia Nr 1508/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 02 czerwca 2020 roku) na udział tej osoby w zgłaszaniu projektów i głosowaniu w Budżecie Obywatelskim Płocka na 2021 rok.
           
           Formularz zgłaszania projektów do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Płocka wraz ze wzorem listy poparcia projektu oraz formularzem zgody opiekuna prawnego na udział osoby małoletniej w zgłaszaniu projektów i głosowaniu w Budżecie Obywatelskim Płocka na 2021 rok jest dostępny na stronie internetowej www.mojemiasto.plock.eu w zakładce „Edycja 2021” oraz przed wejściem do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka, pl. Stary Rynek 1 (wejście od ul. Zduńskiej).