Budżet Obywatelski Płocka po raz siódmy

- Otwieramy kolejną, siódmą już, edycję Budżetu Obywatelskiego Płocka – ogłosił prezydent Andrzej Nowakowski. Zaprosił dziennikarzy na parking przy ul. Otolińskiej, który realizowany jest dzięki aktywności mieszkańców.
Nowy obiekt na osiedlu Dworcowa – naprzeciwko siedziby Straży Miejskiej – zgłosili i wybrali płocczanie w czwartej edycji budżetu obywatelskiego. Pomieści dziewiętnaście aut, będzie oświetlony, a teren wokół zostanie zagospodarowany zielenią. Prace przy parkingu potrwają do końca lipca. Koszt inwestycji to 375 tys. zł.

- Ten parking to jedna z tych istotnych dla mieszkańców inwestycji, która mogła powstać dzięki budżetowi obywatelskiemu - mówił prezydent. – Mieszkańcy pokazują jakiego chcą miasta i aktywnie je zmieniają dzięki takim inicjatywom – dodawał, zachęcając do udziału. Prezydent Nowakowski podawał dane: w sześciu dotychczasowych edycjach BOP mieszkańcy wybrali siedemdziesiąt projektów, czterdzieści dwa są już zrealizowane, a na ich wykonanie Miasto wydało ponad 22 mln zł.

W tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego Płocka do podziału jest 5 mln zł: 2 mln zł na projekty ogólnomiejskie i 3 mln zł na osiedlowe. Projekty można zgłaszać od dziś do 13 sierpnia.

Może to zrobić każdy mieszkaniec Płocka, który jest zameldowany na pobyt stały lub czasowy i najpóźniej w dniu składania projektu kończy 16 lat. Projekty mogą złożyć też grupy mieszkańców (w skład których wchodzą osoby zameldowane w Płocku), rady osiedlowe i organizacje pozarządowe.

Zgłoszenie jest kompletne, gdy zawiera, poza wypełnionym formularzem, listę poparcia z podpisami minimum 30 osób zameldowanych w Płocku (w przypadku projektu ogólnomiejskiego) albo minimum 15 osób zameldowanych na terenie konkretnego osiedla (w przypadku projektu osiedlowego).

Projekty można składać na trzy sposoby:

    drogą elektroniczną za pośrednictwem system obsługi Budżetu Obywatelskiego Płocka na stronie mojemiasto.plock.eu, gdzie należy założyć konto i wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz dołączyć uzupełnioną listę poparcia,
    wrzucając do urny wypełniony formularz zgłaszania projektów wraz z uzupełnioną listą poparcia projektu. Urny ustawione są w Biurze Obsługi Klienta UMP przy pl. Stary Rynek 1 (wejście od ul. Zduńskiej) oraz przy stanowisku obsługi klienta Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich w budynku przy al. marsz. Józefa Piłsudskiego 6 w kopercie z dopiskiem „Budżet Obywatelski Płocka”,
    wysyłając pocztą formularz i listę poparcia w kopercie z dopiskiem „Budżet Obywatelski Płocka”. List należy nadać na adres Urząd Miasta Płocka, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock. W tym przypadku o zakwalifikowaniu projektu decyduje data stempla pocztowego.


Lista pozytywnie i negatywnie zweryfikowanych projektów zostanie ogłoszona najpóźniej 14 września. W tym momencie pomysłodawca może jeszcze wycofać swój projekt, jednak nie później niż 3 dni od podania do publicznej wiadomości tej listy.

Projekty do realizacji w 2019 roku będą wybierane jesienią. Głosowanie potrwa od 1 do 14 października. Będzie odbywało się za pośrednictwem internetu, sms-ów albo bezpośrednio - w stałych i mobilnych punktach zlokalizowanych w różnych częściach miasta. Każdy z mieszkańców może zagłosować tylko raz, oddając jeden głos na projekt ogólnomiejski i jeden na projekt osiedlowy.

Do realizacji zostaną wybrane projekty ogólnomiejskie, które uzyskały największą liczbę głosów - do wyczerpania puli przeznaczonej na ten cel, czyli 2 mln zł.

Z projektów osiedlowych powstaną dwie listy rankingowe. Pierwsza – „procentowa” ze stosunkiem głosów oddanych na dany projekt do liczby mieszkańców danego osiedla. Druga – z bezwzględną liczbą głosów oddanych na dany projekt.

Spośród projektów osiedlowych wybrane do realizacji zostaną te, które uzyskały najlepszy wynik w ramach poszczególnych list rankingowych - do wyczerpania puli środków przeznaczonych na daną listę, czyli po 1,5 mln zł na każdą (łącznie 3 mln zł). Projekty osiedlowe do realizacji wybiera się najpierw z listy pierwszej (procentowej) aż do wyczerpania puli środków, następnie z listy drugiej, ale z wyłączeniem projektów już zakwalifikowanych (wybranych z pierwszej listy).

Wyniki głosowania zostaną ogłoszone do 22 października.

Więcej o Budżecie Obywatelskim Płocka można przeczytać w Zarządzeniu Nr 4354/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 4 lipca 2018 r.

mk