Startuje 6. edycja Budżetu Obywatelskiego Płocka

Dziennikarze podczas konferencji prasowej zorganizowanej na terenie Gimnazjum nr 5 mogli zobaczyć dwa spośród wielu zrealizowanych już projektów BOP. Mikrobus dla Zespołu Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka” oraz ścieżka zdrowia dla mieszkańców osiedla Łukasiewicza to inwestycje zrealizowane w ramach poprzedniej edycji BOP.


Tegoroczne zasady budżetu są zbliżone do ubiegłorocznych.
Projekty do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Płocka może zgłosić:
–każdy mieszkaniec Płocka, tj. osoba zameldowana na pobyt stały lub czasowy, który najpóźniej w dniu zgłaszania projektu kończy 16 lat,
–grupa mieszkańców, w skład której wchodzą osoby zameldowane na pobyt stały lub czasowy, które najpóźniej w dniu zgłaszania projektu kończą 16 lat,
–rada mieszkańców osiedla, działająca na terenie miasta Płocka,
–organizacja pozarządowa zarejestrowana i działająca na terenie miasta Płocka
Mieszkaniec, grupa mieszkańców, rada mieszkańców osiedla lub organizacja pozarządowa może złożyć więcej niż jeden projekt.


Projekty powinny dotyczyć spraw, które należą do zadań własnych gminy albo powiatu,
- koszt projektu ogólnomiejskiego nie może przekraczać kwoty 2 mln złotych, a projektu osiedlowego 500 tys. złotych,
- projekt powinien być zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obowiązującym na danym terenie (jeśli ma to odniesienie do proponowanego zadania),
- teren, na którym zlokalizowano projekt musi stanowić mienie Gminy Miasto Płock nieobciążone na rzecz osób trzecich (jeśli ma to odniesienie do proponowanego zadania),
- obiekt, którego dotyczy projekt musi stanowić mienie Gminy Miasto Płock,
- projekt wpisuje się w Strategię Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka do 2022 roku oraz dokumenty wynikające ze Strategii.
- poprawnie wypełniony formularz wraz z listą poparcia (30 podpisów – projekt ogólnomiejski, 15 podpisów – projekt osiedlowy)


Wszystkie zgłoszone projekty zostaną poddane weryfikacji formalno-prawnej, która dokonywana będzie sukcesywnie, w miarę napływu projektów przez komórki merytoryczne Urzędu Miasta Płocka albo miejskie jednostki organizacyjne.
Weryfikacja formalno-prawna będzie polegała m.in. na sprawdzeniu:
–kompletności i poprawności wypełnienia formularza zgłoszeniowego projektu,
–kompletności i poprawności wypełnienia listy poparcia projektu,
–zgodności projektu z kompetencjami gminy lub powiatu,
–zgodności projektu z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obowiązującym na danym terenie (jeśli ma to odniesienie do proponowanego zadania),
–czy działka/teren, na którym zlokalizowano projekt stanowi mienie Gminy Miasto Płock nieobciążone na rzecz osób trzecich,
–obiekt, którego dotyczy projekt stanowi mienie Gminy Miasto Płock nieobciążone na rzecz osób trzecich,
–poprawności oszacowania kosztów realizacji projektu (czy koszt projektu ogólnomiejskiego nie przekracza kwoty 2 mln złotych a osiedlowego 500 tys. złotych),
–czy projekt wpisuje się w Strategię Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka do 2022 roku oraz dokumenty wynikające ze Strategii.


Głosowanie  odbędzie się od 18 września do 1 października.
Stałe punkt do głosowania (od 18 września do 1 października 2017 r.) –
–Wydział Promocji i Informacji/Oddział Informacji Miejskiej/Zespół Komunikacji Miejskiej (pokój 221A). Urząd Miasta Płocka, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock.
–Urząd Miasta Płocka przy al. Piłsudskiego 6
–Punkt Obsługi Mieszkańca Miodowa na tzw. dołku przy ul. Miodowej 8
Głosowanie odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.


Punkty do głosowania w wybranych punktach – czynne od godz.: 9:00-18:00
–22.09 (sob.) Winiary
–23.09 (ndz.) Góry / Ciechomice
–30.09 (sob.) Radziwie / Pradolina Wisły /
–01.10 (ndz.) Podolszyce Południe / Podolszyce Północ


System obsługi Budżetu Obywatelskiego Płocka (od 18 września do 1 października 2017 r.)