BOP - ogólne informacje

BUDŻET OBYWATELSKI PŁOCKA

To konsultacje społeczne z mieszkańcami Płocka dotyczące części wydatków z budżetu Miasta Płocka określanych jako „Budżet Obywatelski Płocka”.

KWOTA

W 2018 przewidywana kwota środków przeznaczonych na BOP wynosi 5 mln zł.

RODZAJE PROJEKTÓW

OGÓLNOMIEJSKI – dotyczący potrzeb mieszkańców więcej niż jednego osiedla

OSIEDLOWY – dotyczący potrzeb mieszkańców jednego z 21 płockich osiedli lub jego części, np. ulicy.

KTO MOŻE ZGŁOSIĆ PROJEKT?

- każdy mieszkaniec Płocka, tj. osoba zameldowana na pobyt stały lub czasowy, który najpóźniej w dniu zgłaszania projektu kończy 16 lat.

- grupa mieszkańców, w skład której wchodzą osoby zameldowane na pobyt stały lub czasowy, które najpóźniej w dniu zgłaszania projektu kończą 16 lat.

- rada mieszkańców osiedla, działająca na terenie miasta Płocka.

- organizacja pozarządowa zarejestrowana i działająca na terenie miasta,

- Mieszkaniec, grupa mieszkańców, rada mieszkańców osiedla lub organizacja pozarządowa może złożyć więcej niż jeden projekt.

JAKIE KRYTERIA MUSI SPEŁNIAĆ PROJEKT?

- dotyczyć spraw, które należą do zadań własnych gminy albo powiatu

- koszt projektu ogólnomiejskiego i osiedlowego nie mogą przekroczyć kwot przewidzianych w danej edycji

- być zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obowiązującym na danym terenie (jeśli ma to odniesienie

do proponowanego zadania)

- teren, na którym zlokalizowano projekt musi stanowić mienie Gminy Miasto Płock nieobciążone na rzecz osób trzecich (jeśli ma to odniesienie do proponowanego zadania)

- wpisywać się w Strategię Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka do 2030 roku oraz dokumenty wynikające ze Strategii

JAK ZŁOŻYĆ PROJEKT?

- Formularz zgłaszania projektów wraz z wypełnioną listą poparcia projektu można:

- wrzucić do urn ustawionych w Biurach Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka, pl. Stary Rynek 1, wejście od ul. Zduńskiej oraz przy al. Piłsudskiego 6 w kopercie z dopiskiem „Budżet Obywatelski Płocka”

- przesłać pocztą na adres Urząd Miasta Płocka, Pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock w kopercie z dopiskiem „Budżet Obywatelski Płocka” – decyduje data stempla pocztowego

- złożyć przez stronę mojemiasto.plock.eu

Warunkiem udziału projektu w konsultacjach nad Budżetem Obywatelskim Płocka jest prawidłowo złożony i kompletnie wypełniony formularz, spełniający wymogi wynikające z regulaminu, podpisany przez Pomysłodawcę.

Podpis można złożyć własnoręcznie, elektronicznie lub wpisać imię i nazwisko za pomocą klawiatury komputera.

CO DALEJ ZE ZŁOŻONYM PROJEKTEM?

Wszystkie zgłoszone projekty zostaną poddane weryfikacji formalno-prawnej, która dokonywana jest sukcesywnie, w miarę napływu projektów przez komórki merytoryczne Urzędu Miasta Płocka albo miejskie jednostki organizacyjne.

NA CZYM POLEGA WERYFIKACJA?

Weryfikacja formalno-prawna polega m.in. na sprawdzeniu:

- kompletności i poprawności wypełnienia formularza zgłoszeniowego projektu

- kompletności i poprawności wypełnienia listy poparcia projektu

- zgodności projektu z kompetencjami gminy lub powiatu

- zgodności projektu z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obowiązującym na danym terenie (jeśli ma to odniesienie do proponowanego zadania)

- czy działka/teren, na którym zlokalizowano projekt stanowi mienie Gminy Miasto Płock nieobciążone na rzecz osób trzecich

- poprawności oszacowania kosztów realizacji projektu (czy koszt projektu ogólnomiejskiego i osiedlowego mieści się w założeniach finansowych danej edycji)

- czy projekt wpisuje się w Strategię Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka do 2022 roku oraz dokumenty wynikające ze Strategii

GŁOSOWANIE

W głosowaniu może wziąć udział każdy mieszkaniec Płocka, zameldowany na pobyt stały lub czasowy na terenie miasta, który najpóźniej do ostatniego dnia głosowania ukończył 16 lat.

Głosować można:

- osobiście -lista punktów do głosowania link

- wysyłając SMS

- na stronie mojemiasto.plock.eu

WAŻNE!

Każdy uprawniony do głosowania mieszkaniec może zagłosować tylko raz, oddając maksymalnie dwa głosy: na jeden projekt z listy ogólnomiejskiej i na jeden projekt z listy osiedlowej.

Każdemu wybranemu projektowi zostanie przyporządkowany jeden głos.

Głosować można na projekt z dowolnego osiedla, niezależnie od miejsca zamieszkania.

WYNIKI GŁOSOWANIA

Lista pozytywnie i negatywnie zweryfikowanych projektów zostanie podana do publicznej wiadomości po zakończeniu procesu weryfikacji wszystkich zgłoszeń.